گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

دکتر مهدی رحمتی
مرتبه علمی
: دانشیار
تخصص: فیزیک و حفاظت خاک

تلفن مستقیم: 37273068-041
تلفن داخلی: 215
پست الکترونیک: mehdirmti@maragheh.ac.ir

                               mehdirmti@gmail.com