گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

دکتر اسماعیل کریمی
مرتبه علمی
: استادیار
تخصص: بیولوژی خاک

۰۴۱-۳۷۲۷۶۰۶۸ (داخلی 208)

پست الکترونیک: e.karimi@maragheh.ac.ir
                            sm_ka80@yahoo.com