کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی


دکتر امین عباسی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی


تلفن مستقیم: 37273068-041
تلفن داخلی: 242
پست الکترونیک: a.abbasi@maragheh.ac.ir