کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

د
 
 
شهریار دشتی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی
===================

041-37276068 (داخلی 242)

پست الکترونیک:
shdashti@maragheh.ac.ir
                            dashti_sh@yahoo.com