نشریه علمی
 

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی


 

دکتر عبدالله جوانمرد
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی


تلفن مستقیم: 37273068-041
تلفن داخلی: 237
پست الکترونیک: a.javanmard@maragheh.ac.ir