گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

د
 
 
شهریار دشتی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: پهنه بندی اگرواکولوژیکی محصولات زراعی
===================

041-37276068 (داخلی 212)


پاسخگویی به پرسشها و درخواستهای دانشجویان محترم تنها از طریق پست الکترونیک:
shdashti@maragheh.ac.ir
          dashti_sh@yahoo.com     
===============================================================================================================
 
                       وظايف مدير گروه آموزشی
               بر اساس ماده39 آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

الف- تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.
ب- ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.
ج- نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي.
د- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.
ه- تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.
و- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.
ز- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.
ج- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده و يا آموزشكده.
ط- پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.
ي- ارزيابي عملکرد سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.