گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه کشت بافت و بیوتکنولوژی

این آزمایشگاه به اتاقک استریل کشت، اتو کلاو و اتاقک رشد مجهز است. تجهیزات کار مولکولی شامل الکتروفورز افقی وعمودی، پاور سوپلای، ژل داک، PCR  و ...... در این آزمایشگاه وجود دارد.