گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت

این آزمایشگاه به تجهیزات آزمایشگاهی شامل میکروسکوپ، شیکر انکوباتور، دستگاه سانتریفیوژ، اسپکتروفتومتر، آون، pH سنج ،ECمتر، بن ماری و دو دستگاه رایانه و ............. مجهّز است.