گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه پژوهشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناس گروه: آقای مهندس احدنژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
تلفن: 256

==========================
دستگاه های موجود در آزمایشگاه پژوهشی:
 
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


===========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========