گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه پژوهشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناس آزمایشگاه پژوهشی: آقای مهندس امین احدنژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
تلفن داخلی: 256

==========================
دستگاه های موجود در آزمایشگاه پژوهشی:
 
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


===========
نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


==========


کوره الکتریکی 1100 درجه.شرکت ترمو لب ایران
================================
 
اون تمام دیجیتال.شرکت البرز شیمی تجهیز ازما ایران
==========================

اتو کلاو.شرکت پویا الکترونیک ایران
=========================

یخچال ویترینی.شرکت اذر تبخیر ایران
==============================

اب مقطر گیر.شرکت طیف ازما طب ایران
==============================

اسپکتروفتومتر مرئی_ ماورابنفش.شرکت ساموا امریکا.UNICO2100.مدل uv2100.
==============================

اسکلانریا محفظه فشار.شرکت sky instrument انگلستان. Sky برند و مدل sky
==============================