نشریه علمی
 

حذف چاپ کاغذی

رساله و پایان نامه

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

جناب آقای مهندس سید محسن دامادی، استاد گرانقدر گروه گیاهپزشکی

زمان مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (هر دو گرایش)

یکشنبه 9 تیر 1398، ساعت ۹ در محل کلاس 107 دانشکده کشاورزی

انتخاب آقای دکتر امین عباسی

به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

با حفظ سمت مدیریت پژوهش به عنوان ریاست دبیرخانه جذب

انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

به سمت معاونت دانشکده کشاورزی
     
    امروز : 3      ماه : 3930      كل : 116649