کتب و نشریات علمی
 

انتصاب جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی

به سمت رئیس دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه

انتصاب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

به سمت مدیر روابط بین الملل دانشگاه مراغه

انتخاب آقای دکتر شهریار دشتی

به سمت مدیریت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

انتخاب آقای دکتر سید حسین فتاحی

به سمت مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

مصاحبه دکتری

اگروتکنولوژی 1400

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 00

جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی و جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد
     
    امروز : 45      ماه : 3052      سال جاری : 26746