کتب و نشریات علمی
 

کسب مقام اول در جشنواره رویش از ایده تا ثروت (مولد برق با انرژی گرانش زمین)

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر امین حاضر وظیفه

ثبت اختراع عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

عضو هیأت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه موفق به ثبت اختراع “ دستگاه آبزدایی کابینتی حبه قند با امواج میکروفرکانسی” شد

انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی

انتخاب مقاله جناب دکتر محمدرضا مرشدلو

به عنوان مقاله برتر ( با توجه به کاربردی بودن و استراتژیک بودن آن) از طرف خبرگزاری زیست فن

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

به عضویت در هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

حذف چاپ کاغذی

رساله و پایان نامه
     
    امروز : 31      ماه : 2657      كل : 13043