کتب و نشریات علمی
 

نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر بیژن ابدی

انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

به عنوان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

جناب آقای مهندس داوود مهدوی صفا، استاد گرانقدر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی 99-1398

آقای دکتر ناصر صباغ نیا و آقای دکتر شهریار دشتی

انتخاب دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

در سامانه آموزش های الکترونیکی
    آمار سایت > آمار سایت