گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 1401

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر امین عباسی

انتصاب جناب آقای دکتر عباس رضایی به سمت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه

انتخاب آقای دکتر فرهاد بهتاش

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی باغبانی

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی بعنوان

عضو هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران

پژوهشگران برتر سال 1400

آقای دکتر رضا گوهری و آقای دکتر ناصر صباغ نیا

فراخوان انتخابات

شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی

انتصاب آقای دکتر اسماعیل کریمی

به سمت سرپرست مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک
     
    امروز : 119      ماه : 6002      سال جاری : 55080