نشریه علمی
 

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

گروه علوم و مهندسی خاک، ورودی ۹۳

رتبه جمعی از دانشجویان ورودی 93

گروه علوم و مهندسی خاک در مقطع کارشناسی ارشد

تبریک انتصاب آقای دکتر حمید حاتمی

به عنوان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

گرایش مکانیک بیوسیستم ورودی 93

تبریک استاد نمونه دانشکده کشاورزی 97-96

انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی و سرکار خانم دکتر نیکو حمزه پور به عنوان اساتید نمونه دانشکده کشاورزی