گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

کسب رتبه های برتر در کنکور کارشناسی ارشد 1401

توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

زمان و مکان مصاحبه دکتری، گرایش حشره شناسی

29 خرداد، ساعت 9 صبح، در محل اتاق جلسات دانشکده کشاورزی

انتصاب جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

انتصاب جناب آقای دکتر امین حاضروظیفه

به سمت مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراغه

فرمهای توصیه نامه و تایید مقاله جهت

جهت مصاحبه دکتری 1401 (حشره شناسی و اگروتکنولوژی)
     
    امروز : 65      ماه : 3503      سال جاری : 59123      كل : 625711