کتب و نشریات علمی
 

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

به عضویت در هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

حذف چاپ کاغذی

رساله و پایان نامه

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

جناب آقای مهندس سید محسن دامادی، استاد گرانقدر گروه گیاهپزشکی

زمان مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (هر دو گرایش)

یکشنبه 9 تیر 1398، ساعت ۹ در محل کلاس 107 دانشکده کشاورزی

انتخاب آقای دکتر امین عباسی

به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین
     
    امروز : 2      ماه : 2509      كل : 3950