گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

سرفصل دروس و توزیع برنامه های درسی

نکته بسیار مهم: قبل از انتخاب واحد برای هر نیمسال لطفا وضعیت درسهای گذرانده و باقی مانده را طبق سرفصل (صفحه 2 کارشناسی پیوسته) و چارت تنظیم شده برای گروه تطابق دهید. عواقب انتخاب نادرست دروس متوجه دانشجوی محترم خواهد بود.
با تشکر
===================================================
برنامه درسی دوره های آموزشی گروه (چارت)
کارشناسی ناپیوسته
1- دوره کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی:
۱- دوره کارشناسی پیوسته (ویرایش 3/6/1401)
کارشناسی ارشد:
اگرواکولوژی
اگروتکنولوژی (اکولوژی)
اگروتکنولوژی (فیزیولوژی)
ژنتیک و به نژادی گیاهی
دکتری:
اگروتکنولوژی (اکولوژی)
اگروتکنولوژی (فیزیولوژی)

=================================================
سرفصل درس ها
کارشناسی ناپیوسته:

۱- دوره کارشناسی ناپیوسته 
کارشناسی پیوسته:
1- سرفصل دروس کارشناسی پیوسته، زراعت و اصلاح نباتات (ورودی 95 و پیش از آن)
2- سرفصل دروس کارشناسی پیوسته، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (ورودی 96 و پس از آن)
کارشناسی ارشد:
1-اگرواکولوژی
2-اگروتکنولوژی
3- ژنتیک
دکتری
1- زراعت (قدیم)
اگروتکنولوژزی
==================================================