نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
نیکو حمزه پور
علوم و مهندسی خاک
استادیار
پیدایش- رده بندی و ارزیابی اراضی
مهدی رحمتی
علوم و مهندسی خاک
دانشیار
فیزیک و حفاظت خاک

مهارتهای فنی
Matlab, ENVI, ArcGIS, SPSS, PCRaster, Expert
Python, R, SAS, Advanced
Data Visualization, Advanced
Machine Learning, Advanced
Statistics and Experimental Design, Advanced
Geostatistic, Advanced

علایق و زمینه تحقیق
Soil Hydrology and Hydraulic,
Soil Infiltration,
Time Series Data Modeling,
Data Handling and Mining,
Soil and Water Resources Remote Sensing,
Soil Digital Mapping,
Soil and Water Modeling,
Climate Change and Evapotranspiration,
S
عباس رضائی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
فیزیک و حفاظت خاک
دیپلم: دبیرستان توحید شیراز سال 67، کارشناسی: دانشگاه شیراز سال 71، کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 75، دکتری دانشگاه تبریز 94، متولد شهرستان داراب-استان فارس
سیروس صادقی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
اسماعيل كريمی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
سید بهمن موسوی
علوم و مهندسی خاک
دانشیار
مدیریت خاک