نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
نیکو حمزه پور
علوم و مهندسی خاک
استادیار
پیدایش- رده بندی و ارزیابی اراضی
مهدی رحمتی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
فیزیک و حفاظت خاک
عباس رضائی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
فیزیک و حفاظت خاک
به نام خدا
تولد: استان فارس-شهرستان داراب
سیروس صادقی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
اسماعيل كريمی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
سید بهمن موسوی
علوم و مهندسی خاک
دانشیار
مدیریت خاک