گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آمار دانشجویان خاکشناسی

آمار ورودی‌های دانشجویان کارشناسی  علوم و مهندسی خاک
 
ورودی تعداد
921 13
931 25
941 22
951 15
961 13
971 14

آمار ورودی‌های دانشجویان کارشناسی ارشد  علوم و مهندسی خاک
 
ورودی تعداد
921 4
931 5
941 7
951 12
961 12
971 4