گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه (علوم و مهندسی آب)

آزمایش‌هایی که در آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک دانشگاه مراغه قابل انجام است:
آزمایش عدد رینولدز- اندازه‌گیری مرکز فشار هیدرواستاتیک- آزمایش تئوری برنولی- میزان افت بار در زانوها و خم‌ها- آزمایش ضربه قوچ
آزمایش سرریزها- بررسی عبور جریان آب از سرریزهای مختلف شامل لبه تیز و لبه پهن- بررسی جریان عبوری از روی سرریزهای اوجی، پلکانی و کرامپ - مشاهده جریان آشفته، زیربحرانی و فوق بحرانی و تفکیک عملی آن‌ها، بررسی جریان پشت دریچه‌ها، پرش هیدرولیکی، جریان عبوری از روی برآمدگی و تنگ شدگی- و دیگر آزمایش‌های هیدرولیک
دستگاه مطالعه هیدرولوژی:

در این دستگاه جهت آموزش مفاهیم اساسی چرخه هیدرولوژی، هیدرولیک آب‌های زیرزمینی، هیدرولیک چاه‌ها و سفره‌های آب‌های زیرزمینی و ... امکانات متعددی منظور شده که آزمایش‌ها بر اساس دستورالعمل مربوطه قابل انجام است.