گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

انجمن علمی گروه تولید و ژنتیک گیاهی

 

شماره هفتم نشریه رویش (بهار و تابستان 98)، (مرحله نهایی انتشار)

شماره ششم نشریه رویش (پاییز وزمستان 97)

لطفا جهت دریافت نسخه کامل و رایگان، به آدرس سایت انجمن مراجعه فرمائید
www.muppg.ir
======================================================