گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مقاطع آموزشی

مقطع کارشناسی:
1- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
2- تولیدات گیاهی ناپیوسته
===========
مقطع کارشناسی ارشد:
1- اگروتکنولوژی (گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی)
2- اگروتکنولوژی (گرایش اکولوژی گیاهان زراعی)
2- اگرواکولوژی
3- ژنتیک و به نژادی
==========
مقطع دکتری:
1- اگروتکنولوژی (گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی)
2- اگروتکنولوژی (گرایش اکولوژی گیاهان زراعی)