نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
محمد باقري
گیاه پزشکی
دانشیار
حشره شناسی- کنه شناسی
حبیبه جباری
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
سمیرا خدایاری
گیاه پزشکی
استادیار
حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی
سید محسن دامادی
گیاه پزشکی
مربی
بیماری شناسی گیاهی
وحید رومی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
گیاه پزشکی
دانشیار
اکولوژی حشرات
تولد 1351
دیپلم تجربی 1369
کارشناسی: گیاهپزشکی- 1374 -دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - 1377- دانشگاه تبریز
اشتغال بکار در دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز -1378
دکتری: 1388- دانشگاه هوهنهایم آلمان