کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه باغبانی

دکتر محمدباقر حسن پوراقدم
 
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
تلفن: 37273068-041
داخلی: 232
پست الکترونیک: hassanpouraghdam@gmail.com