نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیژن ابدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشیار
ترویج و آموزش کشاورزی
امین حاضر وظیفه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مهندسی مکانیک بیوسیستم
جواد رباطی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی
سید حسین فتاحی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی