نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
عليرضا پورمحمد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک بیومتری
محسن جان محمدی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
حمید حاتمی ملکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اصلاح نباتات
شهريار دشتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
اکولوژی گیاهان زراعی
فریبرز شکاری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
ناصر صباغ نیا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
اصلاح نباتات
امین عباسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
علی اصغر علیلو
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
داوود مهدوی صفا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مربی
اصلاح نباتات
یوسف نصیری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
مجتبی نورآئین
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک