گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه ژنتیک و به نژادی

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک و به نژادی: آقای مهندس امین احدنژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
تلفن داخلی: ۲۵۶
===========================================================
دستگاه های موجود در آزمایشگاه ژنتیک و به نژادی: