کتب و نشریات علمی
 

سرفصل دروس و توزیع برنامه های درسی (آخرین ویرایش آبان 97)

آخرین ویرایش: (آخرین ویرایش آبان 97)
  1. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 93)
  2. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 94)
  3. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 95)
  4. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 96 به بعد)
  5. سرفصل دروس مقطع کارشناسی (آخرین ویرایش آبان 97)
  6. سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد (گرایش های 1- فیزیک و حفاظت خاک، 2- منابع خاک و ارزیابی اراضی) (آخرین ویرایش آبان 97)
  7. سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد (گرایش های 1- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، 2- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)(آخرین ویرایش آبان 97)
  8. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت منابع خاک و مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدر چهار نیمسال تحصیلی (آخرین ویرایش آبان 97)