گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

کتاب های منتشر شده (دانشکده کشاورزی)

====================================================================

راهنمای شناسایی کنه های شکارگر (دکتر محمد باقری، دکتر مجتبی محمد دوستیار شرف)
====================================================================

گیاهان دارویی (دکتر محمدرضا مرشدلو، مهندس حسین احمدی
======================================================================
فیزیولوژی تولید در گیاهان زراعی (دکتر فریبرز شکاری، دکتر فرید شکاری، دکتر عزت اله اسفندیاری)
==============================================================

مکانیک عملکرد تراکتور (مهندس جواد رباطی، دکتر فریبرز شکاری)
==============================================================

تحلیل برهمکنشهای رقم با محیط در به نژادی گیاهی (دکتر ناصر صباغ نیا)
===============================================================

تغذیه گیاهان زراعی (دکتر یوسف نصیری، دکتر امین عباسی)
===============================================================

گیاهان پوششی، کود سبز و تناوب زراعی در کشاورزی حفاظتی (عبداله جوانمرد، مصطفی ماچیانی
شهریار دشتی، لیلا پیراحمدی)
================================================================

زنگهای گندم؛ اصلاح برای مقاومت (دکتر سعید اهری زاد، دکتر محمدرضا اعظم پارسا، دکتر محمد مقدم واحد)
================================================================

مکاترونیک و سامانه های هوشمند در خودروهای خارج جاده ای (دکتر حسین نوید، دکتر جواد رباطی، مهندس دایان درخشنده)
================================================================شناخت و تفکر ترویج کشاورزی و توسعه روستایی پایدار (دکتر بیژن ابدی)
=============================================================

ذرت و دستورالعمل کشت آن (دکتر مجید عبدلی، دکتر عزت اله اسفندیاری)
==============================================================تنش اکسیداتیو پس از برداشت در محصولات باغی (دکتر حنیفه سید حاجی زاده، دکتر یونس مستوفی)
=================================================================


مدیریت تلفیقی آفات قارچ خوراکی (دکتر وحید رومی، مهندس آرزو وندشعاعی)
========================================================

فیزیولوژی تنشهای محیطی در گیاهان (دکتر عزت اله اسفندیاری، دکتر صالح شهابی وند، دکتر عادل جوادی)
=========================================================

خاکشناسی (دکتر مهدی رحمتی، دکتر ولی فیضی اصل، دکتر سید بهمن موسوی، مهندس اسماعیل کریمی)
=======================================================

بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)؛ (دکتر عزت اله اسفندیاری، دکتر سلطانعلی محبوب)
========================================================

بیوشیمی گیاهی (جلد اول)؛ (دکتر عزت اله اسفندیاری، دکتر سلطانعلی محبوب)
==========================================


بیوتکنولوژی پس از برداشت گلها و گیاهان زینتی (دکتر اصغر ابراهیم زاده، مهندس اکرم همتی)
=========================================حشرات و بیوتروریسم (دکتر غلامحسین قره خانی، مهندس حمیده سالک ابراهیمی)
==============================


مدیریت تلفیقی و فنولوژیکی آفات، بیماریها و علفهای هرز سیب زمینی (دکتر غلامحسین قره خانی، مهندسی زهرا عابدی)
=========================================

میکروبیولوژی خاک (غلانعباس اکبری، ایرج اله دادی، شهریار دشتی، حسینعلی علیخانی)
=========================================

کاربرد جذب زیستی و انباشت زیستی (اسماعیل کریمی،سمیه معلمی)
=======================================


فیزیولوژی گیاهی (دکتر عزت اله اسفندیاری، دکتر فریبرز شکاری
=======================================