گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه شیمی، حاصلخیزی و بیولوژی خاک

 
مسئول آزمایشگاه: آقای مهندس شهاب محمودی
تلفن داخلی: 261
دستگاه های موجود:
=============================================
1- اتوکلاو دیجیتالی

====================================================================
2- انکوباتور شیکردار

====================================================================
3- جذب اتمی

====================================================================
4- اتوکلاو

===================================================================
5- اسپکترو فتومتر

====================================================================
6-اسپکترو فتومتر1

===================================================================
7-سانتریفیوژ


====================================================================
8- شیکر


===================================================================
9-فلیم فتومتر


====================================================================
10-میکروسکوپ


===================================================================
11-هود میکروبی