گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

گلخانه

دو واحد گلخانه آموزشی به مساحت 400 متر مربع