گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه آموزشی گروه

واحد آزمایشگاهی گیاهان دارویی با تجهیزات مربوطه شامل کلونجر و سوکسله و کلکسیون بذور گیاهان زینتی و گیاهان دارویی  در آن جای گرفته است.