گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

باغات آموزشی و تحقیقاتی

 

4/5 هکتار باغ درختان دانه دار و هسته دار و 5000 متر مربع کلکسیون ارقام ایرانی و خارجی مو
سردخانه: سه واحد و هر کدام از سالنها با کنترل مجزای دما در رنج دمایی  40- الی 40+ درجه سانتی گراد