نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
فرهاد بهتاش
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
سبزیکاری
علی بهمنی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
میوه کاری
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
فرزاد رسولی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
علوم باغبانی
سید مرتضی زاهدی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
غلامرضا گوهری
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محمدرضا مرشدلو
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی