کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه گیاهپزشکی


 
دکتر محمدرضا اعظم پارسا
مرتبه علمی: استادیار


تلفن: 37273068-041
پست الکترونیک: