گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

تاریخ ها و قوانین مهم آموزشی

حداکثر مهلت اصلاحات پایان نامه / رساله: طبق بند صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/12/4، دانشجو متعهد میشود حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاع، پس از تکمیل فرم اصلاحات پایان نامه، آن را به آموزش دانشکده تحویل دهد. درج نمره در کارنامه دانشجو منوط به ارائه تاییدیه میباشد. چنانچه دانشجو در موعد مقرر جهت انجام اصلاحات پیشنهادی هیات داوران اقدام ننماید یا اصلاحات پایان نامه/رساله مورد تایید استاد راهنما / هیات داوران، قرار نگیرد، در این صورت پایان نامه/رساله غیرقابل قبول ارزیابی میگردد.
=========================
اخذ واحد معرفی به استاد: تا دو ماده درسی پس از اتمام تمام واحدهای درسی بشرطی که واحد عملی نداشته باشد یا درسی با واحد عملی اخذ، اما پاس نشده باشد.
=========================

تمدید سنوات:
تا یک ترم پس از زمان قانونی (مثلا کارشناسی ارشد 4 ترم است) با ارائه فرم تمدید سنوات و رایگان،
ترم بعد از آن (در ارشد، ترم 6) با ارائه فرم همراه با هزینه،
و از ترم 3 مازاد بر سنوات مجاز (در ارشد ترم 7)، ثبت در سامانه سجاد و پرداخت هزینه.
=========================
- زمان تحویل پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مدیر گروه
جهت تحویل به داور 20 روز پیش از دفاع.
=========================

- تاریخ دفاع از پایان نامه (برای پرهیز از سنوات اضافی): -ترمهای پاییزه تا 20 اسفند
                                                                                 - ترم های بهاره تا 31 شهریور
==========================

- تاریخ برگزاری آزمون جامع (هر سال دو مرتبه میتواند باشد): بازه اول: 1 شهریور تا 30 آبان
                                                                                       بازه دوم: 15 بهمن تا 15 اردیبهشت
=========================

مراحل روند کار، پس از دفاع:

==================================
در مورد مرخصی:
الزامات  وتذکرات مربوط به صدور مرخصی تحصیلی:
  1. تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.
  2. شورای آموزشی دانشکده با رعایت سقف سنوات تحصیلی دانشجو نسبت به صدور مرخصی تحصیلی حداکثر تا دو ترم  بصورت متوالی یا متناوب اقدام نماید.
  3. موافقت یا عدم موافقت با تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو کتبا به دانشجو ابلاغ گردد.
  4. برای ترم اول تحصیلی ویا ترم هفتم به بعد فقط در صورت ارائه دلایل خاص مرخصی تحصیلی صادر گردد.
  5. شورای آموزشی دانشکده مجاز است حداکثر، دو ترم مرخصی پزشکی ویا مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی در صورت ارائه مدارک مستند تائید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه صادر نماید.
  6. تقاضای مرخصی زایمان یا مرخصی پزشکی بیش از دو ترم در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
  7. چنانچه دانشجو در موعد مقرر نتواند تقاضای مرخصی تحصیلی خود را ارائه نماید وثبت نام نیز نکرده باشد با ارائه دلایل مستند می تواند قبل از پایان ترم تقاضا نماید تا موضوع در شورای آموزشی دانشکده تصمیم گیری شود.
تقاضای مرخصی تحصیلی بعد از پایان هر ترم تحصیلی قابل بررسی نخواهد بود
===========================