نشریه علمی
 

تبریک انتصاب آقای دکتر حمید حاتمی

به عنوان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

گرایش مکانیک بیوسیستم ورودی 93

تبریک استاد نمونه دانشکده کشاورزی 97-96

انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی و سرکار خانم دکتر نیکو حمزه پور به عنوان اساتید نمونه دانشکده کشاورزی

پیام تبریک انتخاب دانشجوی برگزیده

انتخاب آقای مجید عبدلی به­ عنوان دانشجوی برگزیده جشنواره دانشجوی نمونه

پیام تبریک ارتقاء به مرتبه استادی

ارتقای جناب آقای دکتر عزت اله اسفندیاری به مرتبه استادی

تبریک انتخاب آقای دکتر عزت اله اسفندیاری

به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی