گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

تاریخ ها و قوانین مهم آموزشی

فلوچارت گذراندن واحد کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی
دانلود فلوچارت
=========================
حذف اضطراری (مقطع کارشناسی)

=========================
آئین نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کارشناسی

دانلود
=========================
در مورد مرخصی:

الزامات  وتذکرات مربوط به صدور مرخصی تحصیلی:
  1. تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو باید به صورت کتبی (دانلود فرم)، حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال تحصیلی توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.
  2. شورای آموزشی دانشکده با رعایت سقف سنوات تحصیلی دانشجو نسبت به صدور مرخصی تحصیلی حداکثر تا دو ترم  بصورت متوالی یا متناوب اقدام نماید.
  3. موافقت یا عدم موافقت با تقاضای مرخصی تحصیلی دانشجو کتبا به دانشجو ابلاغ گردد.
  4. برای ترم اول تحصیلی ویا ترم هفتم به بعد فقط در صورت ارائه دلایل خاص مرخصی تحصیلی صادر گردد.
  5. شورای آموزشی دانشکده مجاز است حداکثر، دو ترم مرخصی پزشکی ویا مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی در صورت ارائه مدارک مستند تائید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه صادر نماید.
  6. تقاضای مرخصی زایمان یا مرخصی پزشکی بیش از دو ترم در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
  7. چنانچه دانشجو در موعد مقرر نتواند تقاضای مرخصی تحصیلی خود را ارائه نماید وثبت نام نیز نکرده باشد با ارائه دلایل مستند می تواند قبل از پایان ترم تقاضا نماید تا موضوع در شورای آموزشی دانشکده تصمیم گیری شود.
تقاضای مرخصی تحصیلی بعد از پایان هر ترم تحصیلی قابل بررسی نخواهد بود
===========================

اخذ واحد معرفی به استاد: تا دو ماده درسی پس از اتمام تمام واحدهای درسی بشرطی که واحد عملی نداشته باشد یا درسی با واحد عملی اخذ، اما پاس نشده باشد.
=========================

تمدید سنوات:
تا یک ترم پس از زمان قانونی (مثلا کارشناسی ارشد 4 ترم است) با ارائه فرم تمدید سنوات و رایگان،
ترم بعد از آن (در ارشد، ترم 6) با ارائه فرم همراه با هزینه،
و از ترم 3 مازاد بر سنوات مجاز (در ارشد ترم 7)، ثبت در سامانه سجاد و پرداخت هزینه.

=========================
موارد لازم جهت ارائه پروپوزال به شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی و دانشکده
1- متن پروپوزال (از این لینک)
2- نتیجه بررسی پیشینه موضوع پروپوزال در ایرانداک
3- ریز نمرات
4- تکمیل فرم صورتجلسه جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی گروه (از این لینک تهیه نمایید و اسامی اعضا را تایپ؛ و فرم چاپ شده را با باقی مدارک تحویل دهید)
5- گواهی HSE
6-ثبت عنوان پروپوزال در ایرانداک (بعد از پذیرش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده)
7- حکم کارگزینی استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشگاه
8- رزومه استاد راهنما یا مشاور خارج از دانشگاه
=========================
آزمون جامع

- تاریخ برگزاری آزمون جامع
(هر سال دو مرتبه میتواند باشد): بازه اول: 1 شهریور تا 30 آبان
                                                                                       بازه دوم: 15 بهمن تا 15 اردیبهشت

ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ را ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ باید 2 ﯾﺎ 3 ﻣﺎده درﺳﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺷﻮراي ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آزﻣﻮن در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ 14 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 15 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺸﺠﻮ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 15 از اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از 16 ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  
درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 15 را اﺣﺮاز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮدود ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪون درج ﻧﻤﺮه ﻣﺮدودي، ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺪ ﻣﺮدودي را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮدود ﺷﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ درج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
=========================
حداکثر مهلت اصلاحات پایان نامه / رساله: طبق بند صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 97/12/4، دانشجو متعهد میشود حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاع، پس از تکمیل فرم اصلاحات پایان نامه، آن را به آموزش دانشکده تحویل دهد. درج نمره در کارنامه دانشجو منوط به ارائه تاییدیه میباشد. چنانچه دانشجو در موعد مقرر جهت انجام اصلاحات پیشنهادی هیات داوران اقدام ننماید یا اصلاحات پایان نامه/رساله مورد تایید استاد راهنما / هیات داوران، قرار نگیرد، در این صورت پایان نامه/رساله غیرقابل قبول ارزیابی میگردد.
=========================
دفاع 
- زمان تحویل پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مدیر گروه جهت تحویل به داور 20 روز پیش از دفاع.
رعایت فرمت نگارش پایان نامه /رساله طبق فرمت دانشگاه مراغه پیش از ارسال به داور الزامی است.
-اخذ مجوز دفاع (همراه متن پایان نامه/رساله، نتیجه همانند جویی نیز باید به پیوست باشد (همانندجویی قابل قبول 40 درصد می باشد)
برای دانشجویان دکتری مدرک زبان نیز لازم است

- تاریخ دفاع از پایان نامه (برای پرهیز از سنوات اضافی): -ترمهای پاییزه تا 20 بهمن
                                                                                 - ترم های بهاره تا 20 شهریور
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 3 روز ﮐﺎري ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع، اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع پایان نامه / رﺳﺎﻟﻪ را در ﺑﻮﻟﺘﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

=========================

مراحل روند کار، پس از دفاع:


==================================
شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری (دانلود)