امروز
دوشنبه
آبان 1396
1
قمری:02 صفر 1439

میلادی:23 اکتبر 2017
 
 
امروز : 151
ماه : 151
 
  رئیس دانشکده
• مرتبه علمی: دانشیار
• تخصص: سم شناسی
• تلفن: 2278889-0421
• پست الکترونیک: Saber@maragheh.ac.ir
دکتر محمد باقری
مرتبه علمی: دانشیار 
تخصص: حشره شناسی - کنه شناسی

تلفن: 37273068-041 
تلفن داخلی رئیس دانشکده: 312
تلفن داخلی دفتر رئیس دانشکده: 317
پست الکترونیک: bagheri@maragheh.ac.ir