گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

سرفصل دروس و توزیع برنامه های درسی (آخرین ویرایش تیر 00)

آخرین ویرایش: (آخرین ویرایش تیر 00)
  1. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 93)
  2. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 94)
  3. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 95)
  4. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی پیوسته رشته علوم و مهندسی خاک در هشت نیمسال تحصیلی (ورودی 96 به بعد)
  5. سرفصل دروس مقطع کارشناسی (آخرین ویرایش آبان 97)
  6. سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد (گرایش های 1- فیزیک و حفاظت خاک، 2- منابع خاک و ارزیابی اراضی) (آخرین ویرایش آبان 97)
  7. سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد (گرایش های 1- شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، 2- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)(آخرین ویرایش آبان 97)
  8. توزیع برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت منابع خاک و مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدر چهار نیمسال تحصیلی (آخرین ویرایش آبان 97)
  9. توزیع برنامه درسی کارشناسی در هشت ترم ورودی 1398به بعد
  10. توزیع برنامه درسی کارشناسی ارشد در چهار ترم ورودی 1399به بعد