گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

گلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی تولید

کارشناس گلخانه پژوهشی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: آقای مهندس امین احدنژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
تلفن داخلی: ۲۵۶


=