اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : سید بهمن موسوی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت خاک
تلفن : 235
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/sbmousavi
ایمیل :
نام استاد : داوود مهدوی صفا
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 236
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/dmahdavisafa
ایمیل :
نام استاد : یوسف نصیری
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 241
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ynasiri
ایمیل :
نام استاد : مجتبی نورآئین
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
تلفن : 252
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/Staff/mojtaba nouraein
ایمیل :