دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - فریبرز شکاری

نام استاد فریبرز شکاری
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی گیاهان زراعی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1400/03/24
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


با سلام

خوش آمدید

دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تبریز هستم که از سال 1380 مشغول خدمت می باشم

سوابق تحصیلی


دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی

کارشناسی ارشد زراعت (آگروتکنولوژی)

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (تولید و ژنتیک گیاهی)

سوابق تدریس


فیزیولوژی گیاهان زراعی
فیزیولوژی بذر
تولید غلات
تکنولوژی بذر

زمینه های پژوهشی


زیست پالایی گیاهان
غنی سازی غلات

خلاصه مقالات


۱ COMPARISON OF DROUGHT TOLERANCE IN DURUM WHEAT USING VARIOUS STRESS SELECTION INDICES نهمین سمپوزیوم علمی کشاورزی آگروسیم 2020 - بوسنی، سارایوو - 17 و 18 مهر 1399
۲ ارزیابی صقات کمی آفتابگردان با کاربرد کودهای آلی و زیستی تحت شرایط تنش خشکی دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران، اردبیل - 03 و 04 شهریور 1398
۳ تأثیر نانو ذرات روی و آهن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی بیوشیمیایی گلرنگ دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران، اردبیل - 03 و 04 شهریور 1398
۴ تغییرات سیستم دفاعی گندم با کاربرد غلظتهای مختلف نانو تیتانیوم در شرایط تنش خشکی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی - ایران، اردبیل - 21 و 22 مهر 1396
۵ تأثیر پرایمینگ با محرک های زیستی روی خصوصیات رشدی گیاه گل گاو زبان اروپایی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران - ایران، ارومیه - 20 و 21 تیر 1396
۶ تاثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر مقدار پوسته بذر و ترکیب اسید چرب در گلرنگ تحت نمش خشکی آخر فصل سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی - ایران، تهران - 28 مهر 1395
۷ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در لاینهای سویا دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران، رشت - 09 تا 11 شهریور 1395
۸ بررسی پایداری ژنوتیپهای سویا با استفاده از روش AMMI دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران، رشت - 09 تا 11 شهریور 1395
۹ ارزیابی تعدادی از ژنوتیپ های گندم دوروم (Triticum durum L.) برای تحمل به خشکی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران، رشت - 09 تا 11 شهریور 1395
۱۰ کاشت بذور گندم زی فزونی شده راهی پایدار در رویارویی با کمبود روی اولین کنگره بین اللملی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم - ایران، تهران - 01 و 02 مرداد 1394
۱۱ تاثیر پرایمینگ سالسیلیک اسید بر مقدار عملکرد، پروتیین، فیبر و اسید چرب لینولئیک در گلرنگ تحت تنش خشکی آخر فصل اولین کنگره بین اللملی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم - ایران، تهران - 01 و 02 مرداد 1394
۱۲ بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و افشانه کردن پاکلوبوترازول بر ویژگی های رشدی و ریخت شناسی گندم بهاره اولین کنگره بین اللملی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم - ایران، تهران - 01 و 02 مرداد 1394
۱۳ . تاثیر کاربرد عنصر روی بر تغییرات مورفولوژیکی و میزان عنصر روی دانه در گلرنگ تحت تنش خشکی آخر فصل اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی - ایران - 06 اسفند 1393
۱۴ بررسی اثرات ماده تنظیم کننده رشدی پاکلوبوترازول در مزرعه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم بهاره (رقم پیشتاز) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی - ایران - 06 اسفند 1393
۱۵ بررسی تغییرات برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گندم بهاره )رقم پیشتاز ( بر اثر کاربرد پاکلوبوترازول اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی - ایران - 06 اسفند 1393
۱۶ بررسی اثر کاربرد پیش تیمار و افشانه کردن پکلوبوترازول بر ویژگیهای رشدی و ریخت شناختی گندم بهاره (رقم پیشتاز) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری - ایران، تبریز - 06 تا 08 اسفند 1393
۱۷ بررسی تاثیر کاربرد پلی آمین در کاهش اثر تنش شوری در شنبلیله سومین همایش ملی طلای سبز - ایران - 06 تا 09 آبان 1393
۱۸ اثرات بیشبود عنصر آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی درگندم سومین همایش ملی طلای سبز - ایران - 06 تا 09 آبان 1393
۱۹ تنش اکسیداتیو و فعالیت انزیم های آنتی اکسیدان در رقم گندم ناکارای جذب روی در شرایط کمبود روی سومین همایش ملی طلای سبز - ایران - 06 تا 09 آبان 1393
۲۰ بررسی اثر مصرف کودهای زیستی و روی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۲۱ اثر محلول پاشی مواد ضد تنش و ضد تعرق بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سویا در رژیم های مختلف آبیاری اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۲۲ اثر قطع آبیاری در مرحله ی زایشی روی پر شدن دانه ارقام نخود سومین کنگره فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران - 17 تا 19 اردیبهشت 1393
۲۳ اثر اسپرمیدین در بهبود نسبت K+/-Na در گیاهچه شنبلیله سومین کنگره فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران - 17 تا 19 اردیبهشت 1393
۲۴ اثر اسپرمیدین در بهبود نسبت K/Na در گیاهچه شنبلیله سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران، اصفهان - 17 تا 19 اردیبهشت 1393
۲۵ اثر قطع آبیاری در مرحله زایشی روی پر شدن دانه ارقام نخود سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران، اصفهان - 17 تا 19 اردیبهشت 1393
۲۶ اثرات بیشبود عنصر آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی در ارقام گندم سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران، اصفهان - 17 تا 19 اردیبهشت 1393
۲۷ تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در رقم گندم ناکارای جذب روی در شرایط کمبود روی سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران، اصفهان - 17 تا 19 اردیبهشت 1393
۲۸ بررسی تاثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد ، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس گیاه دارویی بادرشبو دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست - ایران - 23 مرداد 1392
۲۹ اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تنش کم آبی دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست - ایران - 23 مرداد 1392
۳۰ اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو تحت تنش کم آبی دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست - ایران - 23 مرداد 1392
۳۱ بررسی تأثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد، درصد اسانس و شاخص برداشت اسانس گیاه دارویی بادرشبو دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست - ایران - 23 مرداد 1392
۳۲ INFLUENCE OF SALICYILIC ACID ON YIELD AND SOME MORPHOLOGYCAL PARAMETERS OF DRAGONHEAD UNDER WATER STRESS دومین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران - 25 و 26 اردیبهشت 1392
۳۳ بررسی کاربرد کود نیترون و افشانه کردن سالیسیلیک اسید بر روی صفات رشدی گل گاوزبان اروپایی کنگره ملی کشاورزی ارگانیک - ایران - 26 تا 28 مهر 1391
۳۴ ارزیابی کمی و کیفی علوفه ذرت در کشت مخلوط با چند لگوم دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران - 14 تا 16 شهریور 1391
۳۵ بررسی اثرات کشت مخلوط جو بهاره (Hordeum vulgare L.)-نخود (Cicer arietinum L) بر برخی صفات زراعی جو دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران - ایران - 14 تا 16 شهریور 1391
۳۶ ارزیابی اثرات کشت مخلوط جوبهاره- نخود بر عملکرد و اجزای عملکرد چهارمین همایش ملی حبوبات ایران - ایران - 19 و 20 بهمن 1390
۳۷ ارزیابی اثرات کشت مخلوط جو بهاره(Hordeum vulgare L)- نخود(Cicer arietinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود چهارمین همایش ملی حبوبات - ایران - 19 و 20 بهمن 1390
۳۸ نقش گیاهان فوق تجمع دهنده و کود های زیستی در افزایش سطح زیر کشت در حاشیه شهر ها همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی - ایران - 02 و 03 آذر 1390
۳۹ تاثیر اشعه UV بر جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه تربچه اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی - ایران - 19 تا 21 شهریور 1390
۴۰ بررسی کاربرد کود نیترون و افشانه کردن سالیسیلیک اسید بر عملکرد و میزان کلروفیل گل گاوزبان اروپایی اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی - ایران - 19 تا 21 شهریور 1390
۴۱ تاثیرتنش شوری بر مکانیسم های دفاعی آنتی اکسیدان در دو رقم گندم دومین کنگره فیزیولوژی گیاهی ایران - ایران - 08 و 09 اردیبهشت 1390
۴۲ تاثیر تنش خشکی بر تراکم و ابعاد روزنه سه رقم توت فرنگی دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی - ایران - 19 آذر 1388
۴۳ تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی در سه رقم توت فرنگی دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی - ایران - 19 آذر 1388

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


سالیان متمادی بعنوان استاد نمونه دانشگاه انتخاب شده ام

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات
عضو انجمن علمی فیزیولوژی گیاهی

اختراعات


موردی ندارم

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


فیزیولوژی گیاهان زراعی
فیزیولوژی بذر
تولید غلات

سوابق اجرایی


مدیرگروه تولید و بهنژادی گیاهی
مدیر آموزشی دانشگاه
رییس دانشکده کشاورزی
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

علایق


زیست پالایی گیاهان
غنی سازی غلات

کارگاه ها


کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

آموزش


فیزیولوژی گیاهان زراعی
تولید غلات
 

طرح درس


فیزیولوژی گیاهان زراعی
فیزیولوژی بذر
تولید غلات
تکنولوژی بذر

سایر


۱ ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی در سطوح مختلف آبیاری دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
۲ اثر کاربرد کودهای زیستی و سولفات روی بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و محتوای اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (34) (1399) 523-541
۳ مقدار تولید و ارزش غذایی علوفه سورگوم Sorghum bicolor L.)) کشت شده با کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در رژیم های مختلف آبیاری بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
۴ تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی سورگوم تحت دورهای مختلف آبیاری پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
۵ EFFECT OF POLYAMINES APPLICATION ON GERMINATION AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BORAGE (Borago officinalis L.) Agriculture & Forestry 64 (2018) 127-140
۶ اثز شزایط مختلف رطوبتی خاک و کاربزد نانو اکسیذروی بز تغییزات فیتوهورمونی و کیفیت تغذیه ای گنذم نان (Triticum aestivum) پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 3 (1397) 569-582
۷ تجزیه خوشه ای برخی از ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده از تعدادی ویژگی زراعی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی جلد 25 شماره 1 (1397) 159-166
۸ تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
۹ The effects of foliar feeding of compatible organic solutes on agronomic traits of safflower Agriculture 63 (2017) 128-141
۱۰ Effect of silicon and selenium on enzymatic changes and productivity of dill in saline condition Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 16(4) (2017) 367-374
۱۱ The effects of silicon and titanium on safflower (Carthamus tinctorius L.) growth under moisture deficit condition Acta agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
۱۲ روند تسهیم اندوخته بذری و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز با پیش تیمار عنصر روی در بذر گندم (Triticum aestivum L) پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
۱۳ ارزیابی صفات کیفی علوفه ارقام ذرت در واکنش به تراکم کاشت اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دهم (1395) -
۱۴ کاهش اثر کم آبی با محلول پاشی هومات پتاسیم در ارقام سیب زمینی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 34 (1395) -
۱۵ IMPROVEMENT OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) YIELD BY APPLICATION OF PACLOBUTRAZOL iioab journal 7 (2016) -
۱۶ Grain yield stability analysis of soybean genotypes by AMMI method Azarian Journal of Agriculture 3 (2016) -
۱۷ تأثیر سولفات روی در زی فزونی و تغییرات ریخت شناختی ارقام بهاره گندم دانش آب و خاک 26 (1395) -
۱۸ تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی ).L moldavica Dracocephalum) در شرایط تنش خشکی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران جلد 32- شماره 3 (1395) 0-0
۱۹ اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی تحقیقات غلات شماره دوم (1395) 145-158
۲۰ Effect of Water Stress on some Quantitative and Qualitative Traits of Valerian (Valeriana officinalis L.) Plants BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE 7373(1) (2016) -
۲۱ بهبود عملکرد و روغن دانه آفتابگردان با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 10 (1395) -
۲۲ Influence of exogenous polyamines on antioxidant defence and essential oil production in valerian (Valeriana officinalis L.) plants under drought stress Acta agriculturae Slovenica 107 (2016) -
۲۳ Assessment of the Effect of Zinc Sulfate Biofortification on the Quantity and Quality Characteristics of Spring Wheat Cultivars Advances in Bioresearch 7 (2016) -
۲۴ The impact of drought sress at different stages of development on water relations, stomatal density and quality changes of rapeseed Iran Agricultural Research 34 (2015) -
۲۵ Effect of paclobutrazol and salicylic acid on antioxidants enzyme activity in drought stress in wheat‎ idesia 33(4) (2015) -
۲۶ Nutritional and Biochemical Response of Water-stressed Valerian Plants to Foliar Application of Spermidine Biological Forum – An International Journal 7(1) (2015) -
۲۷ Evaluation of Salicylic Acid Application on Biomass and Some Morphological Traits of Dragonhead under Water Deficit Conditions Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18(3) (2015) -
۲۸ Effect of gibberellic acid, salicylic acid and paclobutrazol on oxidative stress in wheat seed under accelerated ageing crop research crop research (2015) -
۲۹ Sonication of seeds increase germination performance of sesame under low temperature stress Acta agriculturae Slovenica 105 (2015) -
۳۰ Effects of Super-Absorbent Polymer Application on Yield and Yield Components of Rapeseed (Brassica napus L.) Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
۳۱ Exogenous Polyamines improve seed germination of borage under salt stress via involvement in antioxidant defenses WALIA WALIA (2015) -
۳۲ PHENOTYPIC DIVERGENCE FOR MORPHOLOGICAL AND YIELD-RELATED TRAITS AMONG SOME GENOTYPES OF DURUM WHEAT UNDER DROUGHT STRESS AND NON-STRESS CONDITIONS Journal of Agricultural Sciences 60 (2015) -
۳۳ PUTRESCINE IMPROVE LOW TEMPERATURE TOLERANCE OF FENNEL (FOENICULUM VULGARE MILL.) SEEDS Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
۳۴ Effect of Anti-stress and Anti-transpirant Materials on Mield, Yield Components and Seed Quality of Soybean under Different Irrigation Regimes Advances in Environmental Biology 8 (2015) -
۳۵ SPRING WHEAT YIELDING AND THE CONTENT OF PROTEIN AND ZINC IN ITS GRAIN DEPENDING ON ZINC FERTILISATION Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18 (2015) -
۳۶ Evaluation of pinto bean different genotypes (Phaseolus vulgaris L.) with respect to yield and yield component at two places under water deficit International Journal of Biosciences 5 (2014) -
۳۷ ارزیابی غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، کل ماده مغذی قابل هضم، ماده خشک مصرفی و انرژی ویژه شیردهی ذرت علوفه ای در کشت مخلوط تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
۳۸ ارزیابی عملکرد علوفه و برخی شاخصهای سودمندی در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم در کشت دوگانه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
۳۹ Effect of silver Nanoparticles on the physiological and some biochemical factors of Barley (cv. Ansar) Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3 (2014) -
۴۰ RESPONSE OF TWO RED BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.) CULTIVARS TO CONTROLLED WATER DEFICIT STRESS DURING POST-FLOWERING GROWTH STAGE Agriculture & Forestry 60 (2014) -
۴۱ ANALYSIS OF SOME AGRONOMIC TRAITS OF DURUM WHEAT UNDER DRYLAND AND SUPPLEMENTAL IRRIGATION CONDITIONS Agriculture 60 (2014) -
۴۲ Salicylic acid and salinity effects on some morphological characteristics and yield of Matricaria recutita Bulletin of Applied and Research Science 4 (2014) -
۴۳ Competition and dry matter yield in intercrops of barley and legume for forage Albanian Journal of Agricultural Sciences 13 (2014) -
۴۴ CYCOCEL PRIMING AND FOLIAR APPLICATION AFFECT YIELD COMPONENTS OF RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.) Cercetări Agronomice în Moldova 157 (2013) -
۴۵ EVALUATION OF YIELD AND YIELD COMPONENTS CHICKPEA (CICER ARIETINUML.) IN INTERCROPPING WITH SPRING BARLEY (HORDEUM VULGAREL.) Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
۴۶ ارزیابی برخی ویژگیهای زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
۴۷ Effect of sowing date and foliar application of salicylic acid on forage yields and quality of globe artichoke (Cynara scolymus L.) Annales Umcs, Agricultura 68 (2013) -
۴۸ Effects of cycocel priming on growth and early development of rapeseed under drought stress Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment 5 (2013) -
۴۹ The Effects of Different Levels of Salinity and Indole-3-Acetic Acid (IAA) on Early Growth and Germination of Wheat Seedling Journal of Stress Physiology & Biochemistry 9 (2013) -
۵۰ نقش توقف فعالیت آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز بر رشد و سیستم آنتی اکسیدانتی در گیاه گندم زیست شناسی ایران 25 (1391) -
۵۱ Effect of thiourea on dormancy breaking minitubers yield of potato (Solanum tuberosum L.) cv. Agria in greenhouse experiment Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
۵۲ Effects of water deficit stress on yield, yield components and phenology of canola (Brassica napus L.) at different growth stages Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
۵۳ تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان (Borago officinalis). فصلنامه گیاهان دارویی. فصلنامه گیاهان دارویی 39 (1390) -
۵۴ Intercropping of maize (Zea mays.L) and faba bean (Vicia faba.L) at different plant population densities African Journal of Agricultural Research 6 (2011) -
۵۵ SESQUITERPENE RICH VOLATILE SEED OIL OF TAGETES PATULA L. FROM NORTHWEST IRAN Journal of central European Agriculture 12 (2011) -
۵۶ The effect of salt stress on the antioxidant defense mechanisms on wheat (Triticum aestivum L.) cultivars Fresenius Environmental Bulletin 20 (2011) -
۵۷ تاثیر پرایمینگ با سالسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی گیاهچه گاو زبان (Borago officinalis) دانش نوین کشاورزی 18 (1389) -
۵۸ Soilless Culture Production of Alecost [Chrysanthemum balsamita (L.) Baill.]: A Preliminary Study Romanian Biotechnological Letters 15 (2010) -
۵۹ Response of some tomato cultivars to sodium chloride stress under in vitro culture condition African Journal of Agricultural Research 5 (2010) -
۶۰ Effects of red root pigweed (Amaranthus retroflexus L.) interference on corn yield and yield components Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
۶۱ Effect of GA3 on dormancy breaking of ‘Marfona’ potato mini-tubers under greenhouse conditions Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
۶۲ Water deficit stress affects growth and some biochemical characteristics of rapeseed (Brassica napus L.) Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
۶۳ اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال، مکانیسم های محافظتی گیاه و ضرورت توجه به آن مجوعه مقالات کلیدی دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1 (1387) -
۶۴ The effect of salt stress on antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation on the wheat seedling Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 35 (2007) -
۶۵ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کشت آفتابگردان در منطقة ورامین دانش کشاورزی و تولید پایدار 17 (1385) -
۶۶ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد سه گروه رسیدگی آفتابگردان در کشت دوم در منطقه ورامین دانش کشاورزی و تولید پایدار 16 (1385) -
۶۷ Effects Of different salt concentration on seed germination and seedling growth of Iranian alfalfa( Medicago sativa L.) Turkish J. of Field Crop 9 (2004) -
۶۸ Effects of salinity on water use efficiency and its components in chickpea( Cicer arietinum L.) Acta Agronomica Hungarica 50 (2002) -
۶۹ Enhancement of canola seed germination and seedling emergence in low water potential by priming Turkish J. of Field Crop 5 (2000) -
 

عضویت در کمیته ها و شوراها


شورای آموزشی و پژوهشی گروه
شورای دانشکده
شورای دانشگاه
شورای آموزشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه
عضو هیات رئیسه دانشگاه

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


در حال حاضر چنین طرحی ندارم

همکاری با تحریریه مجلات علمی


دانش کشاورزی تبریز
علوم کشاورزی ایران