دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - فریبرز شکاری

نام استاد فریبرز شکاری
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی گیاهان زراعی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1397/10/30
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/fshekari
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


۱ دانش کشاورزی و تولید پایدار 30 (1399) 87-111
۲ تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 36 (34) (1399) 523-541
۳ بوم شناسی کشاورزی 11 (3) (1398) 1021-1035
۴ پژوهش های تولید گیاهی بیست و پنجم (1397) 85-99
۵
Agriculture & Forestry 64 (2018) 127-140
۶ پژوهش های زراعی ایران جلد 16 شماره 3 (1397) 569-582
۷ پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی جلد 25 شماره 1 (1397) 159-166
۸ تحقیقات غلات دوره 7 شماره 2 (1396) 217-233
۹
Agriculture 63 (2017) 128-141
۱۰
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 16(4) (2017) 367-374
۱۱
Acta agriculturae Slovenica 109-2 (2017) -
۱۲ پژوهش های بذر ایران 3 (1396) 1-17
۱۳ اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دهم (1395) -
۱۴ اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 34 (1395) -
۱۵
iioab journal 7 (2016) -
۱۶
Azarian Journal of Agriculture 3 (2016) -
۱۷ دانش آب و خاک 26 (1395) -
۱۸ تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران جلد 32- شماره 3 (1395) 0-0
۱۹ تحقیقات غلات شماره دوم (1395) 145-158
۲۰
BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE 7373(1) (2016) -
۲۱ اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 10 (1395) -
۲۲
Acta agriculturae Slovenica 107 (2016) -
۲۳
Advances in Bioresearch 7 (2016) -
۲۴
Iran Agricultural Research 34 (2015) -
۲۵
idesia 33(4) (2015) -
۲۶
Biological Forum – An International Journal 7(1) (2015) -
۲۷
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18(3) (2015) -
۲۸ crop research crop research (2015) -
۲۹
Acta agriculturae Slovenica 105 (2015) -
۳۰
Notulae Scientia Biologicae 7 (2015) -
۳۱
WALIA WALIA (2015) -
۳۲
Journal of Agricultural Sciences 60 (2015) -
۳۳
Cercetări Agronomice în Moldova 161 (2015) -
۳۴
Advances in Environmental Biology 8 (2015) -
۳۵
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18 (2015) -
۳۶
International Journal of Biosciences 5 (2014) -
۳۷ تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
۳۸ تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 4 (1393) -
۳۹
Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 3 (2014) -
۴۰
Agriculture & Forestry 60 (2014) -
۴۱
Agriculture 60 (2014) -
۴۲
Bulletin of Applied and Research Science 4 (2014) -
۴۳
Albanian Journal of Agricultural Sciences 13 (2014) -
۴۴
Cercetări Agronomice în Moldova 157 (2013) -
۴۵
Cercetări Agronomice în Moldova 156 (2013) -
۴۶ دانش کشاورزی و تولید پایدار 23 (1392) -
۴۷
Annales Umcs, Agricultura 68 (2013) -
۴۸
Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment 5 (2013) -
۴۹
Journal of Stress Physiology & Biochemistry 9 (2013) -
۵۰ زیست شناسی ایران 25 (1391) -
۵۱
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
۵۲
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (2011) -
۵۳ فصلنامه گیاهان دارویی 39 (1390) -
۵۴
African Journal of Agricultural Research 6 (2011) -
۵۵
Journal of central European Agriculture 12 (2011) -
۵۶
Fresenius Environmental Bulletin 20 (2011) -
۵۷ دانش نوین کشاورزی 18 (1389) -
۵۸
Romanian Biotechnological Letters 15 (2010) -
۵۹
African Journal of Agricultural Research 5 (2010) -
۶۰
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
۶۱
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
۶۲
Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (2010) -
۶۳ مجوعه مقالات کلیدی دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران 1 (1387) -
۶۴
Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 35 (2007) -
۶۵ دانش کشاورزی و تولید پایدار 17 (1385) -
۶۶ دانش کشاورزی و تولید پایدار 16 (1385) -
۶۷
Turkish J. of Field Crop 9 (2004) -
۶۸
Acta Agronomica Hungarica 50 (2002) -
۶۹
Turkish J. of Field Crop 5 (2000) -

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی