دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - مجتبی نورآئین

نام استاد مجتبی نورآئین
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری
توضیحات با نام و یاد خدا
اینجانب مجتبی نورآئین فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی رشته اصلاح نباتات گرایش ژنتیک بیومتری دانشگاه تبریز می باشم که عنوان رساله بنده شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات درگیر در تحمل خشکی در گندم نان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره می باشد.

تاریخ بروزرسانی 1400/03/19
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/MojtabaNouraein
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی
مقطع محل تحصیل معدل نمره پایان نامه
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان 16/64  
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 18/93 19/91
دکترا دانشگاه تبریز 18/59 19/95
سوابق تدریس
تدریس دروس گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در مقطع کارشناسی (آمار و احتمالات در کشاورزی، طرح آزمایشهای کشاورزی، طرح آزمایشهای کشاورزی تکمیلی، ژنتیک عمومی، مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی، آمار مهندسی، بیوتکنولوژی گیاهی، آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در کشاورزی)
تدریس دروس گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد (ژنتیک کمی، کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات، روش تحقیق در کشاورزی اکولوژیک، طرح آزمایشهای کشاورزی تکمیلی، به نژادی گیاهی مولکولی)
تدریس دروس گروه زیست شناسی (آمار زیستی، کارگاه آمار زیستی و زیست فناوری کشاورزی)
پست های اجرایی معاونت دانشکده کشاورزی
دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی دانشگاه مراغه
مدیر آموزش دانشگاه
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ورودی 93
استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ورودی 94
تشویق ها استاد نمونه دانشگاه در سال 1398
عضویت در مجامع علمی و انجمن ها عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
عضو انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران
عضویت در کمیته ها و شوراها عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه
عضو کمیته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه مراغه
عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عضو کمیته داوری مرحله دانشگاهی نهمین جشنواره ملی حرکت
عضو شورای آموزشی دانشگاه
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه
عضو شورای دانشگاه
پروژه های تحقیقاتی مطالعه ارتباط بین فاصله ژنتیکی والدین و پدیده هتروزیس در گلرنگ
پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه ندارد
همکاری با تحریریه مجلات علمی زیست فناوری تربیت مدرس
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
فناوری زیستی در کشاورزی
علوم و فنون باغبانی
فناوری تولیدات گیاهی
زمینه های پژوهشی اصلاح گیاهان برای تحمل به تنش های غیرزیستی
بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و تجزیه پایداری
اصلاح مولکولی گیاهان زراعی
طرح درس آمار و احتمالات
ژنتیک
طرحهای آزمایشی
ژنتیک کمی
روشهای آماری پیشرفته
علایق ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
بیوانفورماتیک
روشهای آماری ناپارامتری
کار با نرم افزار  R
کارگاه ها آموزش نرم افزار آماری MSTATC
آموزش نرم افزار آماری SPSS
آموزش مدیریت اطلاعات و استنادات علمی
آموزش آنالیز فیلوژنتیک
روش های اصلاح نباتات کاربردی در ایران و جهان
اختراعات ندارد
برنامه درسی ترم جاری آمار زیستی برای رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارگاه آمار زیستی برای رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک کمی
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی

سوابق تحصیلی


مقطع محل تحصیل معدل نمره پایان نامه
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان 16.64  
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 18.93 19.91
دکترا دانشگاه تبریز 18.59 19.95

سوابق تدریس


تدریس دروس گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در مقطع کارشناسی (آمار و احتمالات در کشاورزی، طرح آزمایشهای کشاورزی، طرح آزمایشهای کشاورزی تکمیلی، ژنتیک عمومی، مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی، آمار مهندسی، بیوتکنولوژی گیاهی، آشنایی با کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر در کشاورزی)
تدریس دروس گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد (ژنتیک کمی، کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات، روش تحقیق در کشاورزی اکولوژیک، طرح آزمایشهای کشاورزی تکمیلی، به نژادی گیاهی مولکولی)
تدریس دروس گروه زیست شناسی (آمار زیستی، کارگاه آمار زیستی و زیست فناوری کشاورزی)

زمینه های پژوهشی


اصلاح گیاهان برای تحمل به تنش های غیرزیستی
بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان دارویی
اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و تجزیه پایداری
اصلاح مولکولی گیاهان زراعی

خلاصه مقالات


گروهبندی ژنوتیپهای مختلف جو پاییزه با استفاده از برخی صفات زراعی
استفاده از صفات فیزیولوژیک برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی لاین های جو تحت شرایط دیم
ارزیابی برخی صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی در ژنوتیپ های جو بهاره

 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


استاد نمونه دانشگاه در سال 1398

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
عضو انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

اختراعات


ندارد

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


آمار زیستی برای رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارگاه آمار زیستی برای رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک کمی
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی

سوابق اجرایی


دانشیار گروه مهندسی تولید  و ژنتیک گیاهی دانشگاه مراغه
معاونت دانشکده کشاورزی
دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی دانشگاه مراغه
مدیر آموزش دانشگاه
مدیر تحصیلات تتکمیلی دانشگاه
استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ورودی 93
استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ورودی 94

علایق


ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
بیوانفورماتیک
روشهای آماری ناپارامتری
کار با نرم افزار R

کارگاه ها


آموزش نرم افزار آماری MSTATC
آموزش نرم افزار آماری SPSS
آموزش مدیریت اطلاعات و استنادات علمی
آموزش آنالیز فیلوژنتیک
روش های اصلاح نباتات کاربردی در ایران و جهان

آموزش


آمار زیستی برای رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارگاه آمار زیستی برای رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی
ژنتیک کمی
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی

طرح درس


آمار و احتمالات
ژنتیک
طرحهای آزمایشی
ژنتیک کمی
روشهای آماری پیشرفته

سایر


-

عضویت در کمیته ها و شوراها


عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه
عضو کمیته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه مراغه
عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عضو کمیته داوری مرحله دانشگاهی نهمین جشنواره ملی حرکت
عضو شورای آموزشی دانشگاه
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه
عضو شورای دانشگاه

پروژه های تحقیقاتی


مطالعه ارتباط بین فاصله ژنتیکی والدین و پدیده هتروزیس در گلرنگ

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


ندارد

همکاری با تحریریه مجلات علمی


داوری نشریات معتبر علمی پژوهشی
زیست فناوری تربیت مدرس
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
فناوری زیستی در کشاورزی
علوم و فنون باغبانی
فناوری تولیدات گیاهی