دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - عليرضا پورمحمد

نام استاد عليرضا پورمحمد
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ژنتیک بیومتری
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/13
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/pourmohammad
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


فارغ التحصیل دکتری تخصصی ژنتیک بیومتری دانشگاه تبریز و عضو هیات علمی دانشگاه مراغه (استادیار) از سال 1389

سوابق تحصیلی


تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1378 تبریز ایران دانشگاه تبریز کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی
1381 تبریز ایران دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی
1389 تبریز ایران دانشگاه تبریز دکتری تخصصی ژنتیک بیومتری اصلاح نباتات

سوابق تدریس


دروس ژنتیک، اصلاح نباتات، آمار و احتمالات، طرح آزمایش­های کشاورزی در مقطع کارشناسی

دروس ژنتیک پیشرفته، اصلاح نباتات تکمیلی، کشت بافت گیاهی، روش­های پیشرفته آماری در مقطع کارشناسی ارشد

زمینه های پژوهشی


ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی به منظور استفاده در برنامه های اصلاحی


بررسی پاسخ به کشت بافت گیاهان به منظور استفاده در بهنژادی

خلاصه مقالات


·        Esfaniari E, Pourmohammad A. 2013. Evaluation of the salinity Effects on some physiological and biochemical characteristics of two wheat cultivar. YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 23: 1414-148.

·         Pourmohammad A,  Shekari F, Soltaniband V. 2013. Effects of cycocel priming on growth and early development of rapeseed under drought stress. Agriculture and Environment 5: 5-18.

·        Pourmohammad A,  Shekari F, Soltaniband V. 2014. CYCOCEL priming and foliar application affect yield components OF rapeseed (Brassica napus L.). Agronomical Research in Moldavia 1: 59-69.

·         Pourmohammad A. 2013. Application of molecular markers in medicinal plant studies. Agriculture and Environment 5: 5-18.

·         Pourmohammad A. 2013. The response of embryo explant to tissue culture in wheat varieties.  Scientific Journal of Crop Science 2: 133-135.

·         Pourmohammad A. Mahdavisafa D. 2013. Genetic diversity of barley varities by RAPD markers.  Agricultural Advances 2: 299-302.

·        RAHIMI AZAR, M, JAVANMARD A, SHEKARI F, POURMOHAMMAD A,  ESFANDYARI E. 2013.  EVALUATION OF YIELD AND YIELD COMPONENTS CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) IN INTERCROPPING WITH SPRING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.). Agronomical Research in Moldavia 4: 75-85.

·        Shekari F, Mohammadi H, Pourmohammad A, Avanes A, Khorshidi Benam M. 2015. SPRING WHEAT YIELDING AND THE CONTENT OF PROTEIN AND ZINC IN ITS GRAIN DEPENDING ON ZINC FERTILISATION. ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES 18: 8.

·         Tahmasebpour B, Babazade A, Pourmohammad A. 2014. Study the effect of irrigation water salinity and Fusarium fungi on seven safflower cultivars. International Journal of Research in Agriculture and Food Sciences 1: 20-28.

 

·          اصغري میدانی ج، کریمی ا و پورمحمد ع. 1392. تاثیر روشهاي مختلف خاكورزي و کاشت بر رطوبت خاك و عملکرد گلرنگ در تناوب با گندم در مناطق دیم. نشریه دانش آب و خاك 1: 237-245.

·         فیضی ­اصل و، پورمحمد ع 1393. اثر مقادير و زمان مصرف نيتروژن بر كارآيي زراعی نيتروژن و عملكرد‌ دانه ارقام گندم ديم. نشریه دانش آب و خاك 24: 93-104.

·          بابک صارمی­راد، مجید شکرپور، امید سفالیان، علیرضا پورمحمد، عزت­اله اسفندیاری. 1394. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گندم با استفاده از نشانگرهای AFLP . پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی.

·         پورمحمد ع، مقدم م، خسروشاهلي م، محمدي س ا، يوسفي ا. 1389. مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي RAPD و شناسايي نشانگرهاي Informative برای عملكرد دانه و اجزاي آن در ژنوتیپهاي جو بدون پوشينه. مجله به نژادي نهال و بذر 26: 253-267.

مقالات ارائه شده در کنفرانس­ها:

·         مهدوی صفا د، پورمحمد ع. 1392. بررسی تنوع 14 رقم جو با استفاده از نشانگرهای RAPD . هشتمین  همایش بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران.

·         پورمحمد ع، علیلو ع، حاتمی ملکی ح. 1392. پاسخ ریزنمونه جنین رسیده به کشت بافت در ارقام گندم. هشتمین  همایش بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران.

·           پورمحمد ع. 1392. استفاد از نشانگرهاَی مولکولی در مطالعات مرتبطً با گیاهاَن دارویی. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، دانشگاه همدان.

·         ایزان ط، نصیري ی، شکاري ف، پورمحمد ع، پیري قارنایی م. 1392. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست، دانشگاه ارومیه.

·         ایزان ط، شکاري ف، ، نصیري ی، پورمحمد ع،  خباب ف. 1392. بررسی تأثیر تنش کم آبی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد، درصد اسانس و شاخص برداشت. دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست، دانشگاه ارومیه.

·         ایزان ط، نصیري ی، نصیری ف، پورمحمد ع،  خباب ف. 1392. اثر کاربرد سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی بادرشبویه تحت تنش کم آبی. . دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزي و محیط زیست، دانشگاه ارومیه.

·         رحیمی آذر م، جوانمرد ع، شکاری ف، اسفندیاری ع، پورمحمد ع. 1390. ارزیابی اثرات کشت مخلوط جو بهاره-نخود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود. چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، اراک.

·         رحیمی آذر م، جوانمرد ع، شکاری ف، اسفندیاری ع، پورمحمد ع، متاعی س. بررسی اثرات کشت مخلوط جو بهاره-نخود بر برخی از صفات زراعی جو. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضویت در انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران


عضویت در انجمن بیوتکنولوژی ایران

اختراعات


ندارم

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


تدریس دروس ژنتیک و آمار مهندسی در دوره کارشناسی


تدریس دروس ژنتیک تکمیلی و آمار چندمتغیره کارشناسی ارشد

سوابق اجرایی


استاد راهمای ورودی 90 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

استاد راهمای ورودی 91 کارشناسی ناپیوسته زراعت و اصلاح نباتات

 

علایق


ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی با نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی

کشت بافت درون شیشه ای گیاهان

کارگاه ها


فنآوری DNA نوترکیب. 1390. دانشگاه تبریز


بیوتکنولوژی گیاهان دارویی. 1392. انجمن بیوتکنولوژی ایران


دوره اصول و مبانی فناوری نانو و کاربرد آن در کشاورزی. 1390. دانشگاه مراغه

سومین دوره آموزشی بین المللی مدیریت بانک ژن و حفاظت از تنوع زیستی. 2014. ترکیه

 

آموزش


راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد (پژوهشی و آموزشی)

طرح درس


ژنتیک، آمار مهندسی، مبانی کشت بافت گیاهی

ژنتیک پیشرفته، آمار چندمتغیره

سایر


علاقه مند به آموزش نرم افزارهای آماری

عضویت در کمیته ها و شوراها


کمیته بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

پروژه های تحقیقاتی


تهیه الگوی نواری ایزوزیم های انتی اکسیدان و پروتئینهای ذخیره ای و نشانگرهاي  RAPD در گياه جو


     ارزیابی نتاج پلی­ کراس حاصل از تلاقي ژنوتیپ­های منتخب فالاریس

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی


داور مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی

داور 
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

داور مجله YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES