دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - محمدباقر حسن‌پوراقدم

نام استاد محمدباقر حسن‌پوراقدم
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/Hassanpouraghdam Mohammad Bagher
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


           
دکتر محمدباقر حسن پوراقدم

لطفا برای لیست کامل مقالات، به پایگاه Google Scholar  و یا ORCID  مراجعه بفرمایید.

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه مراغه (عضویت در هیأت علمی دانشگاه از سال 1387)

دانشیار پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (از بهمن ماه 1398)


عضو هیأت مدیره انجمن علوم باغبانی ایران (از شهریور ماه 1398
)

 

                                                                                                                                                                
 
سوابق تحصیلی
  1392-1394 دانشگاه سائوپائولو، برزیل سیتوژنومیکس و اپی­ژنتیک گیاهی فرصت مطالعاتی  
  1382-1387 دانشگاه تبریز علوم باغبانی دکترای تخصصی  
  1380-1382 دانشگاه تبریز علوم باغبانی کارشناسی ارشد  
  1375-1379 دانشگاه تبریز علوم باغبانی کارشناسی  
 
عنوان پایان نامه دکترا
Nutritional treatments affect the growth characteristics and essential oil of costmary (Tanacetum balsamita L.).
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
Study of ontogeny and development of inflorescence in primary buds of Sultana grape
(Vitis vinifera L.) by means of three-dimensional techniques.
 
عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی
 
Journal of Soil Science and Plant Nutrition (Consulting Editor)
Scientia Agricola (Piracicaba, Braz.) (Associate Editor)

Frontiers in Agronomy (Associate Editor)
Romanian Biotechnological Letters (Editorial Board Member)
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology (Editorial Board Member)
Journal of Elementology (Editorial Board Member)
 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (Editorial Board Member) From 2018-February 2020
Plos One (Editorial Board Member) From July 2019-February 2020
 
داوری مقالات در مجلات علمی ملی و بین­ المللی
Plos One
Plant Biology
Industrial Crops and Products
Cellular and Molecular Biology (CMB)
Ecological Engineering
Journal of Essential Oil Bearing Plants
Natural Product Research
Journal of Essential Oil Research
Journal of Food Safety
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants
Journal of Medicinal Plants Research
Journal of Elementology
Revista Ciencia Agronomica
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus
فصلنامه علمی و پژوهشی مجلس و راهبرد
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی
مجله علوم کشاورزی
دانش کشاورزی و تولید ‍‍‍‍‍پایدار
تغذیه گیاهان باغی
مجله علوم و فنون باغبانی ایران
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
تولیدات گیاهی (دانشگاه اهواز)
عضویت در شوراها و مسئولیت­ های اجرایی

پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از بهمن 98
عضو هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران از شهریور 1398
عضو کمیته تولید بذر سبزی و صیفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از خرداد 99
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و کشاورزی مراغه 1396
عضو کمیته دانش بنیان فرمانداری شهرستان مراغه 1396
عضو کمیسیون موارد خاص دانشکده فنی و کشاورزی مراغه 1396
عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه مراغه 1388-1389
عضو شورای پژوهشی دانشگاه مراغه 1388-1391
عضو کمیته گیاهان دارویی دانشگاه مراغه  1388-1391
عضوکارگروه بررسی توانایی علمی گروه علوم باغبانی و خاکشناسی دانشگاه مراغه 1390-1391
عضو کمیته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه 1389-1392
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان علوم باغبانی دانشگاه مراغه 1389-1392
مسئول کارگروه بررسی توانایی های علمی گروه علوم باغبانی97
 مدیر گروه علوم باغبانی از آبان 97 تا دی ماه 98
عضو هیات داوری پژوهشی کمیته برگزاری دانشجوی نمونه 96 تا 98
 
افتخارات

پژوهشگر برگزیده استان آذربایجان شرقی 1390
پژوهشگر برگزیده دانشگاه مراغه 1388
پژوهشگر برگزیده دانشگاه مراغه 1390
 
سابقه تدریس
 
فیزیولوژی گیاهان دارویی (کارشناسی ارشد)
شناسایی و معرفی گیاهان دارویی بومی ایران (کارشناسی ارشد)
تغذیه و متابولیسم گیاهی (کارشناسی ارشد)
سیستم­ های هیدروپونیک (کارشناسی ارشد)
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی (کارشناسی)
گیاهان دارویی (کارشناسی)
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی (کارشناسی)
زبان تخصصی علوم باغبانی (کارشناسی)
بیوشیمی عمومی (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
 
علایق تحقیقاتی
Plant physiology and molecular biology
Phytochemistry
Protected horticulture
Specialty and alternative crops
Plant cytogenomics and epigenetics
 
انتشارات

Vojodi Mehrabani L, Valizadeh Kamran R, Hassanpouraghdam MB and Pesarakli M. 2017. Zinc sulfate foliar application effects on some physiological characteristics and phenolic and essential oil contents of Lavandula stoechas L. under sodium chloride (NaCl) salinity conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48 (16): 1860-1867.  (JCR IF=0.589)

Valizadeh Kamran R., Vojodi Mehrabani L, Hassanpouraghdam MB and Pesarakli M. 2017. Effects of foliar application of FeSO4 and NaCl salinity on vegetative growth, antioxidant enzymes activity, and malondialdehyde content of Tanacetum balsamita L. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48 (16): 1852-1859.  (JCR IF=0.589).

 
*Hassanpouraghdam MB. 2008. Flowerheads volatile oil composition of soilless culture grown Chrysanthemum balsamita L. Natural Product Research. 23 (7): 672-677. (JCR IF=1.009)
 
*Hassanpouraghdam MB. 2011. α-Pinene and β-myrcene rich volatile fruit oil of Cupressus arizonica Greene from northwest Iran. Natural Product Research. 25 (6): 634-639. (JCR IF=1.009)
 
*Hassanpouraghdam MB, Safi Shalamzari M and Sepehri N. 2009. GC/MS analysis of Echinophora platyloba DC. essential oil from Northwest Iran: A potential source of (Z)-β-ocimene and α–phellandrene. Chemija. 20 (2):120-123. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB, Safi Shalamzari M. Aazami MA and Mohajjel Shoja A. 2009. γ-Terpinene and carvacrol rich volatile oil of Satureja sahendica  Bornm. from Maragheh district in Northwest Iran. Chemija. 20 (3):186-189. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB, Hassani A and Safi Shalamzari M. 2010. Menthone and estragole rich essential oil of cultivated Ocimum basilicum L. from Northwest Iran. Chemija. 21 (1): 59-62. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB. 2010. GC/EI-MS investigation of cultivated Petroselinum hortense Hoffm. fruit  volatile oil from Northwest Iran. Chemija. 21 (2): 123-126. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB, Aazami MA, Safi Shalamzari M and Doulati Baneh H. 2011. Essential oil composition of Zingiber officinale Rosc. rhizome from the Iranian herb market. Chemija. 22 (1): 56-59. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB, Hassani A, Vojodi L, Hajisamadi Asl B and Rostami A. 2011. Essential oil constituents of Lavandula officinalis Chaix. from Northwest Iran. Chemija. 22 (3):167-171. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB, Nazemiyeh H, Safi Shalamzari M and Vojodi Mehrabani L. 2012. Salt effects on the quality and recovery of Mentha pulegium L. essential oil. Chemija. 23 (2): 113-117. (JCR IF=0,58)
 
*Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemiyeh H, Vojodi L and Aazami M. 2008. Essential oil composition of hydroponically grown Chrysanthemum balsamita L. Journal of Essential Oil Bearing Plants. 11 (6): 649-654. (JCR IF=0,29)
 
*Hassanpouraghdam MB, Hassani A, Vojodi L and Farsad-Akhtar N. 2010. Drying method affects essential oil content and composition of basil (Ocimum basilicum L.). Journal of Essential Oil Bearing Plants. 13 (6): 759-766. (JCR IF=0,29)
 
*Hassanpouraghdam MB, Gohari GR, Tabatabaei SJ and Dadpour MR. 2010. Inflorescence and leaves essential oil composition of hydroponically grown Ocimum basilicum L. Journal of the Serbian Chemical Society. 75 (10): 1361-1368. (JCR IF=0,87)
 
*Hassanpouraghdam MB, Akhgari AB, Aazami MA and Emarat-Pardaz J. 2011. New menthone type of Mentha pulegium L. volatile oil from Northwest Iran. Czech Journal of Food Sciences. 29 (3): 285-290. (JCR IF=0,52)
 
*Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemiyeh H and Aflatuni A. 2008. N and K nutrition levels affect growth and essential oil content of costmary (Tanacetum balsamita L.). Journal of Food, Agriculture and Environment. 6 (2): 145-149. (JCR IF=0,51)
 
*Hassanpouraghdam MB, Emarat Pardaz J and Farsad Akhtar N. 2009. The effect of osmo-priming on germination and seedling growth of Brassica napus L. under salinity conditions. Journal of Food, Agriculture and Environment. 7 (2): 620-622. (JCR IF=0,51)
 
Vojodi L, Hassanpouraghdam MB and Dadpour MR. 2012. HPLC assisted determination of phenolic compounds in two apple cultivars from Iran. Journal of Food, Agriculture and Environment. 10 (2): 233-235. (JCR IF=0,51)
 
BirunAra A, Shekari Fb, Hassanpouraghdam MB, Khorshidi MB and Esfandyari E. 2011. Effects of water deficit stress on yield, yield components and phenology of canola (Brassica napus L.) at different growth stages. Journal of Food, Agriculture and Environment. 9 (3&4): 506-509. (JCR IF=0,51)
 
Germchi S, Shekari Fb, Hassanpouraghdam MB, Khorshidi MB and Shekari F. 2010. Water deficit stress affects growth and some biochemical characteristics of rapeseed (Brassica napus L.). Journal of Food, Agriculture and Environment. 8 (3&4): 1126-1129. (JCR IF=0,51)
 
Derakhshani Z, Hassani A, Rasouli Sadaghiani MH, Hassanpouraghdam MB and Dalkani M. 2011. Effect of zinc application on growth and some physiological characteristics of costmary (Chrysanthemum balsamita L.). Communications in Soil Science and Plant Analysis. 42: 2493-2503. (JCR IF=0,43)
 
Aazami MA and Hassanpouraghdam MB. 2009. The effects of different culture media on callus production of radish (Raphanus sativus L.). Romanian Biotechnological Letters. 14 (4): 4519-4523. (JCR IF=0,34)
 
*Mohajjel Shoja A, Hassanpouraghdam MB, Khosrowshahli M and Movafeghi A. 2010. Callogenesis capability and calli somaclonal variation of costmary (Tanacetum balsamita L.). Romanian Biotechnological Letters. 15 (2): 5120-5124. (JCR IF=0,34)
 
*Benyas E, Hassanpouraghdam MB, Zehtab Salmasi S and Khatamian Oskooie OS. 2010. Allelopathic effects of Xanthium strumarium L. shoot aqueous extract on germination, seedling growth and chlorophyll content of lentil (Lens culinaris Medic.). Romanian Biotechnological Letters. 15 (3): 5223-5229. (JCR IF=0,34)
 
*Hassanpouraghdam MB, Tabatabaei SJ, Aazami MA and Shekari F. 2010. Soilless culture production of alecost [Chrysanthemum balsamita (L.) Baill.]: A preliminary study. Romanian Biotechnological Letters. 15 (5): 5530-5536. (JCR IF=0,34)
 
Aazami MA and Hassanpouraghdam MB. 2010. In vitro micro-grafting of some Iranian grapevine cultivars. Romanian Biotechnological Letters. 15 (5): 5576-5580. (JCR IF=0,34)
 
*Hassanpouraghdam MB, Hajisamadi Asl B and Khalighi A. 2011. Gibberellic acid foliar application influences growth, volatile oil and some physiological characteristics of lavender (Lavandula officinalis Chaix.). Romanian Biotechnological Letters. 16 (4): 6322-6327. (JCR IF=0,34)
 
Vojodi L, Dadpour MR, Delazar A, Movafeghi A and Hassanpouraghdam MB. 2011. Quantification of phenolic compounds in peel and pulp of ‘Zonouz’ apple cultivar from Iran. Romanian Biotechnological Letters. 16 (4): 6387-6393. (JCR IF=0,34)
 
*Gholami Takaloo S, Hassani A, Hassanpouraghdam MB, Meshkatalsadat MH, Pirzad A and Heidari M. 2012. Essential oil content and composition of Thymus migricus klokov & Desj-Shost. affected by plant growth stage and wild habitat altitude. Romanian Biotechnological Letters. 17 (1): 6974-6980. (JCR IF=0,34)
 
Soleimani Aghdam M, Hassanpouraghdam MB, Paliyath G and Farmani B. 2012. The language of calcium in postharvest life of fruits, vegetables and flowers. Scientia Horticulturae. 144: 102-115.  (JCR IF=1.52).
 
Izakmehri Kh, Saber M, Hassanpouraghdam MB and Vojoudi S. 2012. Lethal and sublethal effects of essential oils from Heracleum persicum Desf and Eucalyptus camaldulensis as biopesticide against the adults of Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Insect Science. Vol (13) Article 152.
 
*Hajihassani M, Hassani A, Hassanpouraghdam MB, Meshkatalsadat MH, Pirzad A and Heidari M. 2012. Wild habitat altitude and harvest time influence volatile oil content and composition of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Journal of Essential Oil Bearing Plants. (Accepted).
 
*Hassanpouraghdam MB and Hassani A. 2012. Oven and conventional drying methods affect volatile oil content and composition of Mentha pulegium L. Journal of Essential Oil Bearing Plants. (Accepted).
 
Rashidi BH, Soleimani A Taheri M, Rabei V and Hassanpouraghdam MB. 2012. Study of overlapping antioxidant enzymes activity in olive sporophytic and gametophytic tissues. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). (Submitted).
 
. (Accepted).Journal of Essential Oil Bearing Plants and Delazar A. 2013. Changes in Matricaria chamomilla (L.) essential oil content and composition in response to micronutrients foliar application at different growth stages. Hassanpouraghdam MBNasiri Y, Zehtab-Salmasi S,
 
Hajihassani M, Hassani A, Hassanpouraghdam MB, Meshkatalsadat MH, Pirzad A, Heidari M and Eivazi AR. 2107. Wild habitat altitude and harvest time influence volatile oil content and composition of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. International Journal of Pure and Applied Bioscience. 5(3); 15-22.
http://www.ijpab.com/form/2017%20Volume%205,%20issue%203/IJPAB-2017-5-3-15-22.pdf
 
Vojodi Mehrabani L, Valizadeh Kamran R, Hassanpouraghdam MB, Kavousi E and Aazami MA. 2016. Auxin concentration and sampling time affect rooting of Chrysanthemum morifolium L.and Rosmarinus officinalis L. Azarian Journal of Agriculture. 3(1): 11-16.
http://www.academia.edu/22799369/Auxin_concentration_and_sampling_time_affect_rooting_of_Chrysanthemum_morifolium_L._and_Rosmarinus_officinalis_L
 
Ebrahimzadeh A, Hassanpouraghdam MB, Hashemi Hajikandi F, Aazami Mavaloo MA and Vojodi Mehrabani L. 2016 Substitution of silver thio-sulphate with some essential oils on vase-life of cut carnation cv. Liberty. Trakia Journal of Sciences. 1: 20-26.
 
Vojodi Mehrabani L, Hassanpouraghdam MB, Valizadeh Kamran R and Ebrahimzadeh A. 2017. Soil cover effects on yield and some physiological characteristics of marigold (Calendula officinalis L.) under methanol foliar application. Journal of Ornamental plants. 7(3): 163-169.
 
Vojodi Mehrabani L, Hassanpouraghdam MB, Ebrahimzadeh A. Valizadeh Kamran R. 2016. Effects of ZnSO4 foliar application on growth and phenolic and essential oil content of geranium (Pelargonium odoratissimum L.). Journal of Ornamental Plants. 6(3): 193-199.
 
*Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemyieh H, Vojodi L, Aazami MA and Mohajjel Shoja A. 2008. Chrysanthemum balsamita L.: A forgotten medicinal plant. Facta Universitatis. Series: Medicine and Biology. 15 (3): 119-124.
 
*Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemyieh H, Vojodi L and Aazami MA. 2009. Volatile oil constituents of alecost [Tanacetum balsamita L. ssp. balsamitoides (Schultz-Bip.)] growing wild in North-West of Iran. Herba Polonica. 55 (1): 53-59.
 
*Benyas E, Zehtab Salmasi S, Hassanpouraghdam MB, Raey Y, Aharizad S and Nasrollahzadeh S. 2009. Allelopathic effects of Chenopodium album and Xanthium strumarium on summer savory (Satureja hortensis). Plant Science Journal. 46: 537-541.
 
Aazami MA and Hassanpouraghdam MB. 2009. Chemical priming alleviates salinity stress and enhances germination of carrot (Daucus carota L.) seeds. Plant Science Journal. 46: 526-530.
 
*Hassanpouraghdam MB, Gohari GR, Tabatabaei SJ, Dadpour MR and Shirdel M. 2011. NaCl salinity and Zn foliar application influence essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L). Acta Agriculturae Slovenica. 97 (2): 93-98.
*Hassanpouraghdam MB, Shekari F, Emarat-Pardaz J and Safi Shalamzari M. 2011. Sesquiterpene rich volatile seed oil of Tagetes patula L. from Northwest of Iran. Central Journal of European Agriculture. 12 (2): 304-311.
 
Vojodi L and  Hassanpouraghdam MB. 2011. Developmental variation of phenolic compounds in fruit tissues of two apple cultivars. ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria. 11 (3): 259-264.
 
*Hassanpouraghdam MB, Vojodi Mehrabani L and Dadpour MR. 2012. Variations in some quality attributes of two apple cultivars from Iran. Botanica Serbica.36 (2): 75-79.
 (*به عنوان نویسنده مسئول مقاله)
مقالات فارسی

Vojodi Mehrabani L, Hassanpouraghdam MB and Valizadeh Kamran R. 2017. Growth and physiological characteristics of savory (Satureja hortensis L.) as affected by salinity stress. Journal of Crop Ecophysiology. 11: 99-110.
 
Vojodi Mehrabani L, Valizadeh Kamran R and Hassanpouraghdam MB. 2017. The effects of relative substitution of organic fertilizers on elemental content, some physiological traits and yield of Lepidium sativum L. Agricultural Science and Sustainable Production. 27(3): 54-64.
 
*Hassanpouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemiyeh H and Aflatuni A. 2008. Effects of different concentrations of nutrient solution on vegetative growth and essential oil of costmary (Tanacetum balsamita L.). Journal of Agricultural Science. 18 (1): 27-38.
 
*Hajisamadi Asl B, Hassanpouraghdam MB and Khalighi A. 2012. Effects of gibberellic acid (GA3) foliar application on growth characteristics and essential oil of lavender (Lavandula officinalis Chaix.). Journal of the Agricultural Sciences and Sustainable Production.  21 (2): 23-32.
 
Gohari GR, Hassanpouraghdam MB, Dadpour MR and Shirdel M. 2013. Zinc foliar application influences growth and essential oil yield of Ocimum basilicum L. under salinity conditions. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 4 (15): 15-23.
 
Soleimani Aghdam M, Asghari MR, Khorsandi O, Moradbeygi H, Mohammadkhani N, Mohayeji M and Hassanpouraghdam MB. 2012. Possible mechanisms of salicylic acid effects for alleviation of postharvest chilling injury on tomato fruit. Iranian Journal of Biology. (Accepted).
Derakhshani Z, Hassani A, Sefidkon F, Rasouli-Sadaghiani MH, Hassanpouraghdam MB and Gheibi SA. 2012. Effect of soil and foliar application of zinc on some growth parameters, essential oil content and composition in costmary (Tanacetum balsamita L.). Iranian Journal of Horticultural Science and Technology. (Accepted).
(* به عنوان نویسنده مسئول مقاله)
 
 
مقالات ارایه شده در همایش­های ملی و بین­ المللی
 
 
Esmaeili M, Ebrahimzadeh A, Hassanpour H and Hassanpouraghdam MB. 2017. Study of some quantitative and quality attributes of Cornus mas L. under diverse storage temperatures. 1st International Conference & 10th National Horticultural Sciences Congress of Iran. September 4-7. Tehran. Iran. (In Persian).
 
Esmaeili M, Ebrahimzadeh A, Hassanpour H and Hassanpouraghdam MB. 2017. The effects of Chitosan concentration on the vase life and postharvest quality of Cornus mas L. 1st International Conference & 10th National Horticultural Sciences Congress of Iran. September 4-7. Tehran. Iran. (In Persian).
 
Esmaeili M, Ebrahimzadeh A, Hassanpour H and Hassanpouraghdam MB. 2016. A review on the medicinal and antioxidant qualities of Cornus mas L. The Second National Dry-land Medicinal Plants of Iran. July 11-12. Urmia. Iran. (In Persian).
 
Rahmani E, Aazami MA and Hassanpouraghdam MB. 2017. A review on the applications of biotechnology in the production of secondary metabolites from medicinal plants. The 8th National Conference of Medicinal Herbs and Stable Agriculture. September 14. Hamedan. Iran. (In Persian).
 
Ghafouri S. Aazami MA and Hassanpouraghdam MB. 2017. A review on the applications of elicitors in the production of secondary metabolites from medicinal plants. The 8th National Conference of Medicinal Herbs and Stable Agriculture. September 14. Hamedan. Iran. (In Persian).
 
Rezaei Tabar Y, Ebrahimzadeh, A, Hassanpouraghdam MB and Roumi V. 2016. The effects of some essential oils to control blue mold (Penicillium expansum) on pear. National Conference on Medicinal Plants. June 20. Tehran. Iran. (In Persian).
 
Vojodi Mehrabani L, Hassanpouraghdam MB and Azizpour K. 2015. The physiological response of Lepidium sativum to salinity stress. 2nd International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges: with a Focus on Agriculture, Natural Sciences, Environment and Tourism. February 23-24. Tabriz. Iran. (In Persian).
 
Hassanpouraghdam MB, Nazemiyeh A, Dadpour MR and Valizadeh M. 2004. Study of ontogeny and development of inflorescence in primary buds of sultanin grapevine (Vitis vinifera L.) by means of epi-illumination light microscopy. 7th International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology. June 21-25. Davis. California.
 
Mohajjel Shoja A, Hassanpouraghdam MB, Khosrowshahli M and Movafeghi A. 2008a. Effect of magnesium ion in tissue culture medium on the induction and growth of costmary (Tanacetum balsamita L.). In: 15th National & 3rdInternational Conference of Biology, August  19-21. University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian).
 
Mohajjel Shoja A, Hassanpouraghdam MB, Khosrowshahli M and Movafeghi A. 2008b. Study of the capability of essential oil production in the in vitro culture of costmary (Tanacetum balsamita L.). In: 15thNational & 3rd International Conference of Biology, August 19-21. University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian).
 
Mohajjel Shoja A, Khosrowshahli M, Hassanpouraghdam MB and Movafeghi A. 2008. Tissue culture of costmary: A medicinal plant. In: 1st National Congress of Plant Biology. August 17-19. Payam Noor University, Talesh, Iran: 678-679. (In Persian).
 
Aazami MA and Hassanpouraghdam MB. 2008. In vitro micropropagation of grape (Vitis vinifera L.). In: 4th International Symposium on Acclimatization & Establishment of Micropropagated Plants. December 8-12. Bangalore, India.
 
Derakhshani Z, Hassani A, Rasouli-Sadaghyani MH, Hassanpouraghdam MB, Delkani M and Aghaei M. 2010. Investigation of the effects of zinc nutrition on growth parameters of costmary (Tanacetum balsamita L.) under different irrigation regimes. In: 4th Local Congress on Agricultural Research in West Iran. May 12-13. Kordestan University. Iran. (In Persian).
 
Vojodi Mehrabani L, Dadpour MR, Hassanpouraghdam MB and Rostami A. 2011. Localization and quantification of phenolic acids in Gala and Zonouz apple cultivars. The First National Congress on Updated Agricultural Science and Technologies. September 10-12. Zanjan, Iran. (In Persian).
 
Gholizadeh L, Shekari F, Hassanpouraghdam MB and Slotani-band V. 2011. Nitrogen fertilizer and salysilic acid foliar application influence on yield and chlorophyl content of Borago officinalis L. The First National Congress on Updated Agricultural Science and Technologies. September 10-12. Zanjan, Iran. (In Persian).
 
Mohajjel Shoja A and  Hassanpouraghdam MB. 2012. Study of costmary as an important pharmaceutical plant, its regeneration and analysis of somaclonal variation with RAPD markers in tissue culture. National Congress on Medicinal Plants. May 19-17. Kish Island, Iran. (In Persian).
 
Mohajjel Shoja A and  Hassanpouraghdam MB. 2012. Tissue culture, regeneration and RAPD analysis of costmary as pharmaceutical plant. International Conference on Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions. February 18-21. Vienna, Austria.
 
Izakmehri Kh, Saber M, Hassanpouraghdam MB, Mehrvar A. 2012. Insecticidal activity and GC/MS analysis of three essential oils on cowpea weevil Callosobruchus maculatus F. (Col.; Bruchidae). 24th International Congress of Entomology. August, Daegu, Korea.
 
Izakmehri Kh, Saber M, Hassanpouraghdam MB. 2012. Lethal and sublethal effects of essential oils from Heracleum persicum Desf and Eucalyptus sp. As biopesticides against the adults of Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera:Bruchidae). 20th Iranian Plant Protection Congress. August 26-29, Shiraz, Iran.
 
 
راهنمایی و مشاوره پایاننامه­
Micropropagation of Pelargonium odoratissimum by the different explants. (Supervisor)
Integrated use of STS and essential oils in vase-life solutions of cut carnation flowers. (Supervisor)
Induction and the development of somatic embryos with tissue cultures of Catharanthus roseus. (Supervisor)
Micropropagation of Rosa damascena Mill by the diverse explants. (Supervisor)
Foliar application of salicylic acid and nitrogen fertilizers effects on the growth and yield of Borago officinalis. (Supervisor)
 The role of GABA in controlling cold stress and senescence in Anthurium. (Supervisor)
Study of the effects of some essential oils on controlling the blue mold (Penicillium expansum) in pear fruit cv. Beirouti. (Supervisor)
 Polyploidy induction with colchicine on Calendula officinalis. (Supervisor)
Evaluation of the morphological and essential oil diversity in cultivated and native Mentha aquatica plants from Northwest Iran. (Supervisor)
Evaluation of some diploid potato species for producing the unreduced gametes and their cytological mechanism. (Supervisor)
The effects of the foliar application of zinc oxide and nano-zinc oxide on some morpho-physiological traits of Rosmarinus officinalis under NaCl salinity conditions. (Supervisor)
The effects of free polyamine; spermine on delaying the senescence of cut rose flowers cv. 'Dolce Vita' (Adviser)
The effects of different Agrobacterium rhizogenes strains and inoculation times on hairy root production of Valeriana officinalis. (Adviser)
The effects of different Agrobacterium rhizogenes strains and inoculation times on hairy root production of Stevia rebaudiana. (Adviser)
The effects of some essential oils on the control of cowpea beetle F. Callosobrunchus maculatus (col: Bruchidae). (Adviser)
The effects of different Agrobacterium rhizogenes strains and inoculation times on hairy root production of Silybum marianum. (Adviser)
 
عضویت در مجامع علمی
Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC) in Slovenia
European Cytogeneticists Association
German Horticultural Society
انجمن علوم باغبانی ایران
سخنرانی­های مهم
 
 Research Center for Pharmaceutical Nanotechnology (RCPN), Tabriz University of Medical Sciences, Iran: May 24, 2015
Medicinal Plants: From cultivation and extension to compositional analysis, cytogenomics and epigenetics
 
International and Scientific Cooperation Office, the University of Maragheh, Iran, May 15, 2015
Medicinal Plants: From cultivation and extension to compositional analysis, cytogenomics and epigenetics
 
کارگاه­های آموزشی

Fifth Proteomics Workshop, Brazilian Biosciences National Laboratory (LNBio), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM): Nov 5-6, 2014.
 
 
 
 

      

سوابق تحصیلی 

سوابق تدریس 

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


 

 

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق 

کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی