دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - سید بهمن موسوی

نام استاد سید بهمن موسوی
گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی مدیریت خاک
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/sbmousavi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


رشته تحصيلي

گرايش

مدرک تحصیلی

دانشگاه محل تحصيل

كشور محل تحصيل

شهر محل تحصيل

سال اخذ مدرک

خاکشناسي

تشکيل و طبقه‌بندي خاک- ارزيابي اراضي

استاديار

دانشگاه تبريز

ايران

تبريز

1389

علوم خاک

ژنز و طبقه‌بندي خاکها

مربي

دانشگاه تبريز

ايران

تبريز

1377

سوابق تدریس


موسسه محل تدريس

مقطع تحصیلی

عنوان درس

سال

دانشگاه مراغه

کارشناسی

خاکشناسي عمومي

1378

دانشگاه مراغه

کارشناسی

ژنز و طبقه‌بندي خاکها

1378

دانشگاه مراغه

کارشناسی

ارزيابي اراضي

1378

دانشگاه مراغه

کارشناسی

جغرافياي خاکهاي ايران و جهان

1379

دانشگاه مراغه

کارشناسی

پروژه

1380

زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

V

N

P

سال چاپ

سید بهمن موسوی، اسماعيل کريمي و ولی فیضی اصل

Biosorption of Lead and Nickel by Medicago sativa (alfalfa) and Datura from Contaminated Solution

Asian Journal of Chemistry

 

 

5

 

غلامرضا مهدوي‌نيا، سيد بهمن موسوي، فرخ کريمي، غلام باقري‌مرندي، صالح شهابي‌وند و محمد هراتي

Release behavior of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid herbicide using novel porous polyacrylamide hydrogels

e-Polymers

 

 

13

 

غلامرضا مهدوي‌نيا، سيد بهمن موسوي، فرخ کريمي، مرندي، قره‌باغي و صالح شهابي‌وند

Synthesis of porous poly(acrylamide) hydrogels using calcium carbonate and its application for slow release of potassium nitrate

eXPRESS Polymer

 

 

7

 

ولی فیضی اصل، خشنود علیزاده،یوسف انصاری سید بهمن موسوی و محمد احمد پور چنار

استفاده از شاخص تعادل خصوصیات محصول در برنامه های به نژادی گندم دیم برای مناطق سرد

نهال و بذر

 

 

16

 

سید بهمن موسوی،علی اصغر جعفر زاده و محمد رضا نیشابوری

تاثیر شخم و رژیم های متفاوت بارش های شبیه سازی شده مصنوعی در میزان مواد فرسایش یافته در خاک لومی ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان آذر بایجان شرقی(خسروشهر )

دانش کشاورزی

 

 

11

 

سید بهمن موسوی،محمد رضا نیشابوری و ولی فیضی اصل

نفوذ پذیری و تعیین ضرایب معادلات نفوذ با روش های استوانه مضاعف، بارانساز مصنوعی و آبپاش

دانش کشاورزی

 

 

13

 

غلامرضا ولی زاده، ولی فیضی اصل ، سید بهمن موسوی،محمد مددی وعفت طریقی نیا

کودها- اندازه گیری جرم حجمی ظاهری (آزاد )

استاندارد ملی ایران

 

 

6

 

غلامرضا ولی زاده، ولی فیضی اصل ، سید بهمن موسوی،محمد مددی وعفت طریقی نیا

کودها- تعیین مقدار نیتروژن نیتراتی- روش وزنی نیترون

استاندارد ملی ایران

 

 

7

 

ولی فیضی اصل،جعفر جعفر زاده،مصطفی پالا و سید بهمن موسوی

Determination of Critical Levels of Micronutrients by Plant Response Column order Procedure for Dryland Wheat(T.aestivum L.) in Northwest of Iran

International journal of Soil Science

 

 

13

 

سید بهمن موسوی،علی اصغر جعفر زاده ، محمد رضا نیشابوری،شاهین اوستان و ولی فیضی اصل

Application of rye green manure in Wheat Rotation System Alters Soil Water Content and Chemical Characteristics under Dryland Condition in Maragheh

Pakistan Journal of Biological Sciences

 

 

5

 

سید بهمن موسوی،علی اصغر جعفر زاده ، محمد رضا نیشابوری،شاهین اوستان و ولی فیضی اصل

Rye Green Manure along with Nitrogen Fertilizer Application Increases Wheat (Triticum Aestivum L.) Production under Dryland Condition

International Journal of Agricultural Research

 

 

8

 

ولي فيضي‌اصل، جعفر جعفرزاده، احمد امري، يوسف انصاري، سيدبهمن موسوي و محمد احمدپورچنار

Analysis of Yield Stability of Wheat Genotypes Using New Crop Properties Balance

Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca

38

1

6

2010

ولي فيضي‌اصل، جعفر جعفرزاده، بهمن عبدالرحمني، سيدبهمن موسوي و اسماعيل کريمي

مطالعه اثرات عوامل اقليمي بر روي عملکرد دانه گندم ديم رقم سرداري در منطقه مراغه

پژوهشهاي زراعي ايران

1

 

11

1389

اسماعيل کريمي، سيدبهمن موسوي، امير لکزيان، احمد اصغرزاده و کاظم خاوازي

تنوع پلاسميدي جدايه‌هاي باکتري‌هاي سينوريزوبيوم مليلوتي جدا شده از يونجه در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي استان همدان

نشريه زراعت (پژوهش و سازندگي )

 

93

24-19

1390

عزت‌اله اسفندياري، امين عباسي، واقف عنايتي و سيد بهمن موسوي

رفتار متفاوت ريشه و برگ توده بومي خلر در پاسخ به تنش اکسيداتيو ناشي از شوري

دانش کشاورزي و توليد پايدار

جلد2/ 20

شماره 4

11

1389

S. B. Mosavi, A.A. Jafarzadeh, M. R. Nishabouri, Sh. Ostan, V. Feiziasl & E. Karimi

THE EFFECT OF DIFFERENT GREEN MANURE APPLICATION IN DRY LAND CONDITION ON SOME SOIL PHYSICAL PROPERTIES

International Journal of Agriculture and Crop Sciences

4

17

1233-1239

2012

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عنوان

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطا كننده

تاريخ دريافت

دانشجوي ممتاز

رتبه ممتازي

دانشگاه تبريز

رياست دانشگاه

1375

مدرس نمونه دانشگاه

مدرس نمونه

دانشگاه مراغه

رياست دانشگاه

1388

مدرس نمونه دانشگاه

مدرس نمونه

دانشگاه مراغه

رياست دانشگاه

1391

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


نام انجمن یا مجمع

محل فعاليت مجمع

نوع همكاري و سمت

سال شروع

سال پایان

انجمن علوم خاک ايران

ايران

عضو

1386

 

ISTRO

جهاني

عضو

2012

 

اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


سمت

موسسه

سال شروع

سال پایان

مدير آموزشي

دانشکده کشاورزي

1379

1381

مدير گروه خاکشناسي و تکنولوژي توليدات گياهي

دانشکده کشاورزي

1381

1382

معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه

دانشگاه مراغه

1384

1389

مدير گروه علوم خاک

دانشگاه مراغه

1389

 

علایق


کارگاه ها


نویسندگان

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

محل برگزاری

نحوه ارائه

سال برگزاری

 

Study of plow and different methods of rain simulator effect on the soil (in Persian

ششمین کنگره علوم خاک ایران

سيد بهمن موسوي و علي‌اصغر جعفرزاده

پوستر

1

 

Study of infiltration equations using double rings ،rainfall simulator and raindrop methods in persian

ششمین کنگره علوم خاک ایران

سيد بهمن موسوي و محمدرضا نيشابوري

پوستر

1

 

Total carbonate omission effect on the determination of soil texture in calcareous soils

ششمین کنگره علوم خاک ایران

علي‌اصغر جعفرزاده و سيد بهمن موسوي

پوستر

1

 

Effects of rye green manure application in soil physical and chemical characteristics in Maragheh dryland condition zone

International meeting on soil fertility land management and agroclimatology

سید بهمن موسوی،علی اصغر جعفر زاده ، محمد رضا نیشابوری،شاهین اوستان و ولی فیضی اصل

پوستر

4

 

ُStudy on rye green manure application effects in dryland wheat production

18th Triennial Conference

سید بهمن موسوی،علی اصغر جعفر زاده ، محمد رضا نیشابوری،شاهین اوستان، ولی فیضی اصل و اسماعيل کريمي

پوستر

4

 

Biosorption of Lead and Nickel by Medicago sativa (alfalfa) and Datura from Contaminated Solution

4th International congress of chemistry and environment

سید بهمن موسوی، غلامرضا مهدوي‌نيا، اسماعيل کريمي و ولی فیضی اصل

پوستر

1

 

Carboxymethylcellulose-g-PAAM/Kaolin Hydrogel Composite

8th International seminar on polymer science and technology

غلامرضا مهدوي‌نيا، سيد بهمن موسوي، يوسف‌زاده روشن و کريم جليلي

پوستر

2

 

Carrageenan-Poly(acrylamide)/Clay Nanocomposite Hydrogel

Ninth international seminar on experimental techniques and design in composite materials

غلامرضا مهدوي‌نيا و سيد بهمن موسوي

پوستر

2

 

The effect of rye green manure application with Nitrogen fertilizer on soil water storage, soil aggregate stability and soil water infiltration rate in Maragheh dryland condition

19th World Congress of Soil Science

Brisbane, Australia

پوستر

1 - 6 August 2010.

 

Use of soil micromorphological studies to explain some soil characteristic changes by rye green manure application

6th International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms

مونتپليه - فرانسه

پوستر

2011

سيدبهمن موسوي، علي‌اصغر جعفرزاده، محمدرضا نيشابوري، شاهين اوستان ولي فيضي‌اصل و اسماعيل کريمي

بررسی روند تجزیه کود سبز در خاک با استفاده از مطالعات میکرومورفولوژیکی خاک

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

دانشگاه تبریز

شفاهی

1390

شلاله صانع‌زاده، علي‌اصغر جعفرزاده، فرزین شهبازی و سيدبهمن موسوي

میکرومورفولوژی کربنات کلسیم ثانویه در برخی خاکهای استان آذربایجان‌شرقی

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

دانشگاه تبریز

پوستر

1390

غلامرضا مهدوی‌نیا و سيدبهمن موسوي

آهسته رهش کود شیمیایی با استفاده از هیدروژل نانوکامپوزیت بر پایه بیوپلیمر کاراگینان

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

دانشگاه تبریز

پوستر

1390

اسماعيل کريمي، سيدبهمن موسوي، زهرا آقامحمدی، زهرا حبیبی و مریم عباسیان هریس

تاثیر کاربرد همزمان کودهای سبز و حیوانی با پلی‌آکریلامید بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران

دانشگاه تبریز

پوستر

1390

آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


نام كميته ، شورا یا کمسیون

نوع همكاري با كميته ، شورا یا کمسیون

مكان يا سازمان مربوطه

سال شروع

سال پایان

هيات اجرايي جذب هيات علمي

دبير

دانشگاه مراغه

1387

1389

کميسيون موارد خاص استاني

عضو

دانشگاه تبريز

1388

1389

کمسيون موارد خاص

عضو

دانشگاه مراغه

1389

 

هيات اجرايي جذب هيات علمي

دبير

دانشگاه مراغه

1389

 

کميته انضباطي بدوی

عضو

دانشگاه مراغه

1389

1391

شوراي دانشگاه

عضو

دانشگاه مراغه

1389

 

کارگروه تخصصي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي

عضو

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري _ دانشگاه تبريز

1390

 

شوراي انتشارات دانشگاه

عضو

دانشگاه مراغه

1390

 

کمیته انظباطی تجدید نظر

عضو

دانشگاه مراغه

1391

 

کمیته خشکسالی

عضو

دانشگاه مراغه

1391

 

شوراي آموزشي دانشگاه

عضو

دانشگاه مراغه

1391

 

پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی