آشنایی با دانشکده

دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه بعنوان اولین واحد دانشگاه مراغه در سال ۱۳۶۶ تحت عنوان آموزشکده کشاورزی مراغه شروع به کار کرد و در سال ۱۳۷۷ به دانشکده ارتقا یافت. در حال حاضر دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه دارای دو رشته دکتری، ۷رشته کارشناسی ارشد و ۸ رشته کارشناسی می باشد.