اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : شهريار دشتی
گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
بیوگرافی : تست بیوگرافی
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 212
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/shdashti
ایمیل :
نام استاد : وحید رومی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/vroumi
ایمیل :
نام استاد : موسی صابر
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سم شناسی
تلفن : 214
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/msaber
ایمیل :
نام استاد : غلامرضا گوهری
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/ghgohari
ایمیل :
نام استاد : یوسف نصیری
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 242
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/ynasiri
ایمیل :
نام استاد : مجتبی نورآئین
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ژنتیک بیومتری
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/mnouraein
ایمیل :
نام استاد : سید محسن دامادی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
تلفن : 219
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/smdamadi
ایمیل :
نام استاد : سیروس صادقی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی خاک
تلفن : 240
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/sadeghi
ایمیل :
نام استاد : اسماعيل كريمی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تلفن : 208
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/ekarimi
ایمیل :
نام استاد : داوود مهدوی صفا
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 236
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/dmahdavisafa
ایمیل :