اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : سیروس صادقی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی خاک
تلفن : 240
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : ناصر صباغ نیا
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 279
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : علی اصغر علیلو
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 213
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی : تولد 1351
دیپلم تجربی 1369
کارشناسی: گیاهپزشکی- 1374 -دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - 1377- دانشگاه تبریز
اشتغال بکار در دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز -1378
دکتری: 1388- دانشگاه هوهنهایم آلمان
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی حشرات
تلفن : 216
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : اسماعيل كريمي
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
تلفن : 208
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : غلامرضا گوهری
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی : تخصص در زمینه
شیمی خاک
کانی های رسی
آلودگی خاک و رسوبات با فلزات سنگین
برهمکنش فلزات سنگین با مواد هیومیکی
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شیمی خاک
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : سید بهمن موسوی
گروه آموزشی : علوم و مهندسی خاک
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت خاک
تلفن : 235
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : داوود مهدوی صفا
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
تلفن : 236
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : یوسف نصیری
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 242
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/
ایمیل :