اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : فریبرز شکاری
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 238
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/fshekari
ایمیل :
نام استاد : بیژن ابدی
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش کشاورزی
تلفن : 359
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/babadi
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
تلفن : 233
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/ebrahimzadeh
ایمیل :
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 04212273067
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/esfandiari
ایمیل :
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
تلفن :
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/azamparsa
ایمیل :
نام استاد : فرهاد بهتاش
گروه آموزشی : علوم باغبانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : سبزیکاری
تلفن : 206
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/fbehtash
ایمیل :
نام استاد : محسن جان محمدی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 279
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/mjohnmohammadi
ایمیل :
نام استاد : حبیبه جباری
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
تلفن : 218
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/hjabbari
ایمیل :
نام استاد : عبدالله جوانمرد
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اکولوژی گیاهان زراعی
تلفن : 237
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/ajavanmard
ایمیل :
نام استاد : جعفر چابک پور
گروه آموزشی : مهندسی تولیدات گیاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر عامل
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آبیاری- سازه های آبی
تلفن : 359
صفحه اصلی : http://agri.maragheh.ac.ir/teacher/jchabokpour
ایمیل :