معاون دانشکده

 

دکتر عبدالله جوانمرد
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 37273068-041  (داخلی 312 و 237)

پست الکترونیک:   a.javanmard@maragheh.ac.ir
==================================================
دکتر امین عباسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 37273068-041  (داخلی 242)

پست الکترونیک:   a.abbasi@maragheh.ac.ir