گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه آموزشی مهندسی تولید

کارشناس آزمایشگاه آموزشی: خانم مهندس مریم نایبی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن: 255

==========================
دستگاه های موجود در آزمایشگاه آموزشی:


============================================


============================================


=============================================


=============================================


=============================================


=============================================


==============================================

============================================================