نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
بیژن ابدی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانشیار
ترویج و آموزش کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محمد باقري
گیاه پزشکی
دانشیار
حشره شناسی- کنه شناسی
فرهاد بهتاش
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
سبزیکاری
علی بهمنی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
میوه کاری
عليرضا پورمحمد
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک بیومتری
محسن جان محمدی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
حبیبه جباری
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
حمید حاتمی ملکی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اصلاح نباتات
امین حاضر وظیفه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مهندسی مکانیک بیوسیستم
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
نیکو حمزه پور
علوم و مهندسی خاک
استادیار
پیدایش- رده بندی و ارزیابی اراضی
سمیرا خدایاری
گیاه پزشکی
استادیار
حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی
سید محسن دامادی
گیاه پزشکی
مربی
بیماری شناسی گیاهی
شهريار دشتی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
اکولوژی گیاهان زراعی
جواد رباطی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
مهدی رحمتی
علوم و مهندسی خاک
دانشیار
فیزیک و حفاظت خاک

مهارتهای فنی
Matlab, ENVI, ArcGIS, SPSS, PCRaster, Expert
Python, R, SAS, Advanced
Data Visualization, Advanced
Machine Learning, Advanced
Statistics and Experimental Design, Advanced
Geostatistic, Advanced

علایق و زمینه تحقیق
Soil Hydrology and Hydraulic,
Soil Infiltration,
Time Series Data Modeling,
Data Handling and Mining,
Soil and Water Resources Remote Sensing,
Soil Digital Mapping,
Soil and Water Modeling,
Climate Change and Evapotranspiration,
S
فرزاد رسولی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
علوم باغبانی
عباس رضائی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
فیزیک و حفاظت خاک
دیپلم: دبیرستان توحید شیراز سال 67، کارشناسی: دانشگاه شیراز سال 71، کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز 75، دکتری دانشگاه تبریز 94، متولد شهرستان داراب-استان فارس
وحید رومی
گیاه پزشکی
استادیار
بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی
سید مرتضی زاهدی
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی
دانشیار
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت
فریبرز شکاری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
فیزیولوژی گیاهان زراعی
سیروس صادقی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
ناصر صباغ نیا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استاد
اصلاح نباتات
امین عباسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
علی اصغر علیلو
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
فیزیولوژی گیاهان زراعی
سید حسین فتاحی
مهندسی مکانیک بیوسیستم
استادیار
مکانیک ماشین های کشاورزی
گیاه پزشکی
دانشیار
اکولوژی حشرات
تولد 1351
دیپلم تجربی 1369
کارشناسی: گیاهپزشکی- 1374 -دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی - 1377- دانشگاه تبریز
اشتغال بکار در دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز -1378
دکتری: 1388- دانشگاه هوهنهایم آلمان
اسماعيل كريمی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
غلامرضا گوهری
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محمدرضا مرشدلو
علوم و مهندسی باغبانی
استادیار
تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی
علوم و مهندسی خاک
استادیار
شیمی خاک
سید بهمن موسوی
علوم و مهندسی خاک
دانشیار
مدیریت خاک
داوود مهدوی صفا
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مربی
اصلاح نباتات
یوسف نصیری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشیار
اکولوژی گیاهان زراعی
مجتبی نورآئین
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
استادیار
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک