گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه باغبانی

دکتر فرزاد رسولی
 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: 
تلفن: 37273068-041
داخلی: 
پست الکترونیک: farzad.rasouli@maragheh.ac.ir