تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1402
کد 224

درج اخبار و اطاعات در سایت جدید (agr.maragheh.ac.ir)

و عدم بروز رسانی وبسایت قدیم دانشکده کشاورزی
با سلام
احتراما، نظر به ایجاد تغیرات اساسی در وبسایت دانشگاه، وبسایت دانشکده نیز به آدرس agr.maragheh.ac.ir تغییر یافته است. بدلیل عدم انتقال کامل محتوا به سایت جدید؛ آدرس فعلی فعال خواهد بود تا به فرمها، آیین نامه ها، چارت و سرفصل دروس و ... غیره دسترسی باشد.
با احترام مجدد
دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه