تاریخ : شنبه 7 مرداد 1402
کد 223

چاپ مقاله دکتر مهدی رحمتی در مجله با ضریب تاثیر ۴۲

عضو محترم هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
چاپ مقاله آقای دکتر مهدی رحمتی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه در مجله : Nature Reviews Earth & Environment با ضریب تاثیر ۴۲

بدینوسیله از زحمات آقای دکتر مهدی رحمتی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، که در اعتلای علم و دانش کوشا بوده اند، تشکر و قدردانی گردیده و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون از درگاه ایزد منان داریم
 
همکاران دانشکده کشاورزی
 


در این مقاله به نقش حافظه خاک در اکوسیستم های زمینی و پیامدهای چنین ظرفیتی برای فرآیندهای سطح زمین اشاره شده است. در واقع، خاک­ها آرشیوهای زنده اقلیم و فعالیت های انسانی و اثرات بیوژئوشیمیایی هستند که تولید می کنند. آنها اطلاعات شرایط گذشته را ذخیره می کنند که خود را با کنترل آب و هوا و پاسخ های سیستم زمین به تغییرات اقلیمی در آینده نشان می دهد که میتوان به عنوان مثال به این موارد اشاره کرد: (۱) ذخیره و انتشار آهسته آب ناشی از بارش یا ذوب برف گذشته، (۲) تجمع و انتشار تدریجی کربن از پوشش گیاهی گذشته، (۳) انتقال اطلاعات ژنتیکی از میکروارگانیسم های باستانی. حتی متغیرهای بسیار پویا مانند دما به وسیله خاک تحت تاثیر قرار میگیرند و اثرات هیسترتیک ایجاد می کنند. مشابه روانشناسی انسان، که به دنبال درک چگونگی تأثیر حافظه یک فرد و/یا یک جامعه بر رفتار حال و آینده آنها است، درک حافظه خاک به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم های زمینی باعث می شود که چگونه گذشته خاک، وضعیت فعلی را تعیین کند و ممکن است رفتار آینده خاک ها و اکوسیستم ها را تحت تاثیر قرار دهد.