تاریخ : شنبه 27 خرداد 1402
کد 221

دوشنبه 12 تیر ماه مصاحبه از افراد غایب و بازمانده

از مصاحبه دکتری حشره شناسی کشاورزی

به اطلاع می رساند مصاحبه از افراد غایب و بازمانده از مصاحبه در روز دوشنبه 12 تیر 1402 برگزار خواهد شد. جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز به اطلاعیه قبلی دانشگاه مراجعه فرمایید.

 ایمیل مدیر گروه گیاهپزشکی جهت ارسال مدارک: Vahidroumi@gmail.com 

داخلی: 217