تاریخ : سه شنبه 31 خرداد 1401
کد 187

کسب رتبه های برتر در کنکور کارشناسی ارشد 1401

توسط دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه 
آقای علی مهدوی، رتبه اول حشزه شناسی

آقای علی مهدوی، رتبه اول حشره شناسی (گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی)

=============================================================================

خانم مهسا صابری رتبه سوم بیماری شناسی گیاهی (گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی)

=================================================================================
 


آقای علیرضا یعقوبی رتبه پنجم بیماری شناسی گیاهی (گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی)

=================================================================================
 

آقای ارسطو محمدی، رتبه دوم باغبانی، (گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشکده کشاورزی)