تاریخ : شنبه 28 خرداد 1401
کد 186

زمان و مکان مصاحبه دکتری، گرایش حشره شناسی

29 خرداد، ساعت 9 صبح، در محل اتاق جلسات دانشکده کشاورزی
29 خرداد، ساعت 9 صبح، در محل اتاق جلسات دانشکده کشاورزی