تاریخ : سه شنبه 22 تير 1400
کد 160

انتخاب آقای دکتر شهریار دشتی

به سمت مدیریت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
همکار گرانقدر آقای شهریار دشتی

بدینوسیله انتخاب جنابعالی را به سمت مدیریت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا، توفیق روز افزون شما را آرزومندیم.
  

و من الله توفیق
همکاران دانشکده کشاورزی